Diensten - 385875-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Montreuil-sous-Bois: Fotokopieer- en offsetdrukmachines

2019/S 156-385875

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
AFPA
3 rue Franklin
Montreuil-sous-Bois
93100
Frankrijk
Telefoon: +33 666407474
E-mail: stephane.delatour@afpa.fr
NUTS-code: FR106

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://https://www.afpa.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://afpa.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Formation professionnelle

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fourniture d'imprimantes et de multifonctions et des prestations associées

Referentienummer: N°95/18/183/AOO/IMPRIM-MULTI-PRESTA/SDR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché à pour objet la fourniture d'imprimantes et de multifonctions et des prestations associées.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 775 298.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture d'imprimantes et des prestations associées lot no 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tous les centres AFPA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot a pour objet la fourniture d'imprimantes et des prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de multifonctions et des prestations associées lot no 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tous les centres AFPA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot a pour objet la fourniture de multifonctions et des prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 018-038645
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 95/18/183/AOO/IMPRIM-MULTI-PRESTA/SDR
Perceel nr.: 1
Benaming:

Imprimante

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SCC France
rue des Trois Fontanot
Nanterre
92744
Frankrijk
NUTS-code: FR101
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 186 904.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 95/18/183/AOO/IMPRIM-MULTI-PRESTA/SDR
Perceel nr.: 2
Benaming:

Multifonction

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SCC France
rue des Trois Fontanot
Nanterre Cedex
92744
Frankrijk
NUTS-code: FR101
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 588 395.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig
Montreuil
93100
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019