Diensten - 385889-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pau: Computerapparatuur

2019/S 156-385889

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
64 avenue Jean Biray
Pau Cedex 09
64058
Frankrijk
E-mail: frederic.lavigne@le64.fr
NUTS-code: FRI15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.le64.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de matériels informatiques et de téléphonie

Referentienummer: materielsmicros
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fournitures de matériels informatiques et de téléphonie:

— lot nº 1: postes de travail,

— lot nº 2: téléphones mobiles.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 434 017.64 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de matériels informatiques et de téléphonie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Postes de travail.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique et environnementale / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de matériels informatiques et de téléphonie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Téléphones mobiles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique et environnementale / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-115143
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201986
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture et livraison de matériels informatiques et de téléphonie — lot 1: poste des travail

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stim Plus
166 avenue Georges Clémenceau
Nanterre
92000
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: https://www.stimplus.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 385 670.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201986
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture et livraison de matériels informatiques et de téléphonie — lot 1: poste des travail

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SCC
96 rue des Trois Fontanot
Nanterre Cedex
92744
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://france.scc.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 523 957.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201986
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture et livraison de matériels informatiques et de téléphonie — lot 1: poste des travail

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Calestor Periway
rue Alexandre
Gennevilliers
92230
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: https://www.calestor-periway.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 392 425.67 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture et livraison de matériels informatiques et de téléphonie — lot 2: téléphonie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Modalités de consultation du contrat: le contrat est consultable en application de la loi du 17.7.1978 à l'hôtel du département — direction juridique et commande publique — mission marchés publics — 64 avenue Jean Biray, 64058 Pau Cedex 9 (horaires: 8:30-12:00/14:00-17:00) — tel: +33 559114347.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Pau
villa Noulibos — 50 cours Lyautey, BP 543
Pau
64010
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux
4 B esplanade Charles de Gaulle
Bordeaux Cedex
33077
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Pau
villa Noulibos, 50 cours Lyautey, BP 543
Pau
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019