Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385889-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pau: Computerapparatuur

2019/S 156-385889

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Postadres: 64 avenue Jean Biray
Plaats: Pau Cedex 09
NUTS-code: FRI15
Postcode: 64058
Land: Frankrijk
E-mail: frederic.lavigne@le64.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.le64.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de matériels informatiques et de téléphonie

Referentienummer: materielsmicros
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 434 017.64 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de matériels informatiques et de téléphonie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de matériels informatiques et de téléphonie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-115143

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201986
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture et livraison de matériels informatiques et de téléphonie — lot 1: poste des travail

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stim Plus
Postadres: 166 avenue Georges Clémenceau
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR105
Postcode: 92000
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.stimplus.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 385 670.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201986
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture et livraison de matériels informatiques et de téléphonie — lot 1: poste des travail

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SCC
Postadres: 96 rue des Trois Fontanot
Plaats: Nanterre Cedex
NUTS-code: FR105
Postcode: 92744
Land: Frankrijk

Internetadres: http://france.scc.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 523 957.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201986
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture et livraison de matériels informatiques et de téléphonie — lot 1: poste des travail

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Calestor Periway
Postadres: rue Alexandre
Plaats: Gennevilliers
NUTS-code: FR105
Postcode: 92230
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.calestor-periway.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 392 425.67 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture et livraison de matériels informatiques et de téléphonie — lot 2: téléphonie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019