Diensten - 385918-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Orzesze: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 156-385918

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 135-332556)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Orzesze
Postadres: ul. Św. Wawrzyńca 21
Plaats: Orzesze
NUTS-code: PL22C
Postcode: 43-180
Land: Polen
Contactpersoon: Alina Mika
E-mail: rzp@orzesze.pl
Telefoon: +48 323248819
Fax: +48 323248826

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.orzesze.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – grudzień 2020)

Referentienummer: WRZP.271.19.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – grudzień 2020).

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na terenie całego miasta Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.12.2019 r. do 31.12.2020 r. w następującym zakresie:

1) masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania przewidziana w niniejszym zamówieniu wyniesie do 8 580 [Mg] (w okresie 13 miesięcy;

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

3) odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);

6) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego elektrosprzętu (raz w roku w czasie obowiązywania umowy);

7) zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy maks. 10 000 worków);

10) odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 135-332556

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa:
In plaats van:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – marzec 2021)

Te lezen:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – grudzień 2020)

Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Krótki opis:
In plaats van:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na terenie całego miasta Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.12.2019 r. do 31.3.2021 r. w następującym zakresie:

1) Masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania przewidziana w niniejszym zamówieniu wyniesie do 10 560 [Mg] (w okresie 16 miesięcy);

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

3) Odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);

6) Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego elektrosprzętu (raz w roku w czasie obowiązywania umowy);

7) Zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy maks. 10 000 worków);

10) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Te lezen:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – grudzień 2020).

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na terenie całego miasta Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.12.2019 r. do 31.12.2020 r. w następującym zakresie:

1) masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania przewidziana w niniejszym zamówieniu wyniesie do 8 580 [Mg] (w okresie 13 miesięcy;

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

3) odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);

6) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego elektrosprzętu (raz w roku w czasie obowiązywania umowy);

7) zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy maks. 10 000 worków);

10) odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na terenie całego miasta Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.12.2019 r. do 31.3.2021 r. w następującym zakresie:

1) Masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania przewidziana w niniejszym zamówieniu wyniesie do 10 560 [Mg] (w okresie 16 miesięcy);

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

3) Odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);

4) Doposażenie nieruchomości jednorodzinnych i kilkurodzinnych w pojemniki na popiół i żużel z palenisk domowych;

5) Doposażenie nieruchomości wielo- i kilku rodzinnych w pojemnikowe zestawy do segregacji odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);

6) Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego elektrosprzętu (raz w roku w czasie obowiązywania umowy);

7) Zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy maks. 10 000 worków);

8) Zatrudnienie pracownika w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

9) Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontenery oraz pojemniki do zbierania odpadów;

10) Odbiór i zagospodarowanie odpadów Z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

11) Opracowanie i dostarczenie harmonogramów wywozu odpadów na wszystkie posesje zamieszkałe na terenie miasta Orzesze.

Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

3. Kody CPV (...)

4. Podwykonawcy:

4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

4.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 PLN brutto.

5. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: specyfika usługi nie wymaga uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, sposób gospodarowania odpadami uregulowana jest przepisami ustawowymi oraz uchwałą Rady Miejskiej Orzesze.

6. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności kierowców śmieciarek oraz pracowników obsługi śmieciarek - operatorów, polegające na odbieraniu odpadów.

Te lezen:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – grudzień 2020).

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na terenie całego miasta Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.12.2019 r. do 31.12.2020 r. w następującym zakresie:

1) masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania przewidziana w niniejszym zamówieniu wyniesie do 8 580 [Mg] (w okresie 13 miesięcy);

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

3) odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);

4) doposażenie nieruchomości jednorodzinnych i kilkurodzinnych w pojemniki na popiół i żużel z palenisk domowych;

5) doposażenie nieruchomości wielo i kilku rodzinnych w pojemnikowe zestawy do segregacji odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);

6) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego elektrosprzętu (raz w roku w czasie obowiązywania umowy);

7) zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy maks. 10 000 worków);

8) zatrudnienie pracownika w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

9) wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery oraz pojemniki do zbierania odpadów;

10) odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

11) opracowanie i dostarczenie harmonogramów wywozu odpadów na wszystkie posesje zamieszkałe na terenie miasta Orzesze.

Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Kody CPV (...)

4. Podwykonawcy:

4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

4.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 PLN brutto.

5. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: specyfika usługi nie wymaga uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, sposób gospodarowania odpadami uregulowana jest przepisami ustawowymi oraz uchwałą Rady Miejskiej Orzesze.

6. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności kierowców śmieciarek oraz pracowników obsługi śmieciarek — operatorów, polegające na odbieraniu odpadów.

Afdelingsnummer: II.2.14
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Termin realizacji zamówienia: od dnia 1.12.2019 r. do 31.3.2021 r.

1) Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.3.2021 r.

2) Okres wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 1.12.2019 r. do 31.3.2021 r.

3) Termin wyposażenia nieruchomości wskazanych przez Gminę w urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych — do dnia 1.12.2019 r.

Te lezen:

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.12.2019r. do 31.12.2020r.

1) Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r.

2) Okres wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 01.12.2019r. do 31.12.2020r.

3) Termin wyposażenia nieruchomości wskazanych przez Gminę w urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - do dnia 01.12.2019r.

Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 130 000,00 PLN.

Te lezen:

Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 100 000,00 PLN.

Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:
Datum: 31/03/2021
Te lezen:
Datum: 31/12/2020
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 06/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 06/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: