Diensten - 385927-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Thibéry: Installatie van communicatie-uitrusting

2019/S 156-385927

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 146-359880)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée
Nationaal identificatienummer: 24340081900013
Postadres: ZI Le Causse, 22 avenue du 3e Millénaire
Plaats: Saint-Thibéry
NUTS-code: FRJ13
Postcode: 34630
Land: Frankrijk
E-mail: marches@ville-agde.fr
Telefoon: +33 499474849

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-heraultmediterranee.net/

Adres van het kopersprofiel: http://agglo-heraultmediterranee.marches-publics.info

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Valorisation numérique des sites archéologiques

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Valorisation numérique des sites archéologiques. Forme de marché: à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois. Montant estimatif des prestations pour la durée de l'accord-cadre: 180 000,00 EUR.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 146-359880

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 26/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: