Diensten - 385933-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Post- en telecommunicatiediensten

2019/S 156-385933

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-320327)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Asbl i-CITY vzw (anciennement GIAL)
E. Jacqmainlaan 95
Brussel
1000
België
Contactpersoon: De heer Olivier Lens
Telefoon: +32 22295467
E-mail: procurement@i-city.brucity.be
Fax: +32 22295454
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.i-city.brucity.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Externalisatie van de behandeling van de uitgaande stromen (briefwisseling)

Referentienummer: GIAL-PPP0GI-280/9013/2019054PO-F21_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-320327

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aangepaste inventaris - Vragen/Antwoorden - Wijziging artikel 69 van het lastenboek