Diensten - 385940-2019

14/08/2019    S156

Hongarije-Sopron: Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen

2019/S 156-385940

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 125-306162)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_64637802
Postadres: Fő tér 1.
Plaats: Sopron
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postcode: 9400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Sárvári Szabolcs
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Telefoon: +36 99515113
Fax: +36 99515113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sopron.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kiállítás installációk létrehozása – Lenck villa

Referentienummer: EKR000716882019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79956000 Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 125-306162

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: