Diensten - 385942-2019

14/08/2019    S156

Hongarije-Boedapest: Uitvoeren van marktonderzoek

2019/S 156-385942

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-319235)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_28360577
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: Harangozó Márta
E-mail: marta.harangozo@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 18963303
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nkoh.kormany.hu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

II. Szakmai kutatások az MTÜ részére

Referentienummer: EKR000686792019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-319235

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
In plaats van:

Késedelmi kötbér: alapja és mértéke az egyedi megrendelés 1 %-a, legfeljebb. 15 %; meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke egyedi megrendelés 30 %-a, le nem hívott keretösszeg 20 %-a; hibás teljesítési kötbér: alapja és mértéke: egyedi megrendelés 30 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített mértékben és feltételek szerinti előleg teljes összege, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyújtható. A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. A szerződéskötés feltétele ISO/IEC 27001, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány másolatának benyújtása a szerződéskötéskor.

Te lezen:

Késedelmi kötbér: alapja és mértéke az egyedi megrendelés 1 %-a, legfeljebb. 15 %; meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke egyedi megrendelés 30 %-a, le nem hívott keretösszeg 20 %-a; hibás teljesítési kötbér: alapja és mértéke: egyedi megrendelés 30 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített mértékben és feltételek szerinti előleg teljes összege, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyújtható. A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

A Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.