Diensten - 385951-2019

14/08/2019    S156

Polen-Krakau: Ondersteuningsdiensten voor ziekenhuis

2019/S 156-385951

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 123-300585)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postadres: ul. Kopernika 36
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-501
Land: Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Telefoon: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.su.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi mycia dezynfekcji sterylizacji narzędzi medycznych i sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie w jego pomieszczeniach z wdrożeniem systemu informatycznego

Referentienummer: NSSU.DFP.271.49.2019.LS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85112000 Ondersteuningsdiensten voor ziekenhuis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) i 4 do SIWZ — wzór umowy (wraz z załącznikami). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści siwz, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Zamawiający informuje, iż w dniu 4.3.2019 r. opublikował na swojej stronie internetowej http://www.su.krakow.pl/dialog-techniczny „Ogłoszenie o dialogu technicznym”. Zamawiający udostępnił w dokumentacji do obecnego postępowania przetargowego wszelkie informacje jakie przekazano uczestnikom dialogu, wraz z protokołem końcowym.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 123-300585

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Szacunkowa całkowita wartość
In plaats van:

Wartość bez VAT: 9 776 820.00 PLN

Te lezen:

Wartość bez VAT: 9 837 640.00 PLN

Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Zakres świadczenia przedmiotowej usługi (przez 36 miesięcy tj. nie dłużej niż do 15.11.2022 r.):

I. Usługa mycia/ dezynfekcji/ sterylizacji (asortyment podlegający myciu/ dezynfekcji/ sterylizacji):

— wg metody I (wysokotemperaturowej)

I.1. Zestaw jednonarzędziowy - 390 060 zestawów;

I.2. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 30 460 zestawów;

I.3. Zestaw II (liczba narzędzi do 20 szt.) - 42 660 zestawów;

I.4. Zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) - 51 410 zestawów;

I.5. Zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) - 61 810 zestawów;

I.6. Zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) - 11 380 zestawów;

— wg metody II (niskotemperaturowej)

I.7. Zestaw jednonarzędziowy - 49 600 zestawów;

I.8. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 860 zestawów;

— inne

I.9. Mycie i dezynfekcja obuwia (ilość par) - 216 000 zestawów;

II. Sprzęt:

II.1. Dostawa czytników kodów ręcznych przewodowych - 26 sztuk;

III. Oprogramowanie:

III.1. Dostawa licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania - 1 licencja otwarta;

III.2. Wsparcie techniczne dostarczonego oprogramowania w okresie trwania umowy - przez 36 miesięcy;

IV. Integracja:

IV.1. Integracja - dostosowanie oferowanego oprogramowania - 1 integracja;

IV.2. Integracja – dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) - 1 integracja.

Te lezen:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Zakres świadczenia przedmiotowej usługi (przez 36 miesięcy tj. nie dłużej niż do 15.11.2022 r.):

I. Usługa mycia/ dezynfekcji/ sterylizacji (asortyment podlegający myciu/ dezynfekcji/ sterylizacji):

— wg metody I (wysokotemperaturowej):

I.1. zestaw jednonarzędziowy — 390 060 zestawów;

I.2. zestaw I (liczba narzędzi 1–4 szt.) — 30 460 zestawów;

I.3. zestaw II (liczba narzędzi do 20 szt.) — 42 660 zestawów;

I.4. zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) — 51 410 zestawów;

I.5. zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) — 61 810 zestawów;

I.6. zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) — 11 380 zestawów;

— wg metody II (niskotemperaturowej)

I.7. zestaw jednonarzędziowy — 49 600 zestawów;

I.8. zestaw I (liczba narzędzi 1–4 szt.) — 860 zestawów;

— inne,

I.9. Mycie i dezynfekcja obuwia (ilość par) — 216 000 zestawów.

II. Sprzęt:

II.1. dostawa czytników kodów ręcznych przewodowych — 26 sztuk.

III. Oprogramowanie:

III.1. dostawa licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania — 1 licencja otwarta;

III.2. dostawa bezterminowej licencji dodatkowego oprogramowania umożliwiającego komunikację pomiędzy systemem, a urządzeniami (w związku z wymogiem pkt I.2 opisu — zał. 2 do SIWZ) — 1 licencja (na urządzenie);

III.3. wsparcie techniczne dostarczonego oprogramowania w okresie trwania umowy — przez 36 miesięcy;

IV. Integracja:

IV.1. integracja — dostosowanie oferowanego oprogramowania — 1 integracja;

IV.2. integracja – dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) — 1 integracja.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: