Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385969-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Regensburg: Digitale stencilapparaten

2019/S 156-385969

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 128-313467)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Regensburg
Postadres: D.-Martin-Luther-Str. 3
Plaats: Regensburg
NUTS-code: DE232
Postcode: 93047
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@regensburg.de
Telefoon: +49 9415075629

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19 E 061 – Rahmenvereinbarung zur Anmietung von 2 Großkopiergeräten für die Druckerei der Stadt Regensburg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121430
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Anmietung eines Farbkopiergerätes sowie eines Großkopiergerätes schwarz/weiß jeweils mit einer Steuerungssoftwarelösung inklusive All-in-Service-Vertrag.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 128-313467

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 31/10/2019
Te lezen:
Datum: 18/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 07:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: