Diensten - 385972-2019

14/08/2019    S156

Polska-Zielona Góra: Usługi pomiarowe

2019/S 156-385972

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 153-377528)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 017511575-00090
Adres pocztowy: ul. Boh. Westerplatte 31
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 65-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
E-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 683271068
Faks: +48 683253468
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autos...

Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.8.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71355000 Usługi pomiarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pomiar ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze w podziale na 4 części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 153-377528

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

14. Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania przeprowadzono dialog techniczny.

Powinno być:

14. Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania przeprowadzono dialog techniczny.

Informacje o dialogu technicznym:

nr sprawy: DS.WSD.Z2.4084.10.2018.37.KŻ,JM

Tytuł: Dialog techniczny wspierający proces opracowania metody i wytycznych, w zakresie technologii wideorejestracji, generalnego pomiaru ruchu w roku 2020.

Data ogłoszenia o dialogu technicznym: 26.2.2018 r.

Data spotkania inicjującego dialog techniczny: 12.4.2018 r.

Data zakończenia dialogu technicznego: 8.4.2019 r.

Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym: Via Vistula Franek i Sapoń Sp. J., TransEko Sp. J., BWS Błażej Wasilewski, Eutra, Neurosoft, T-matic, Inkom Sp. j., ecVision, CAT Traffic Sp. z o.o., Heller Consult Sp. z o.o.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: