Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385972-2019

14/08/2019    S156    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Zielona Góra: Usługi pomiarowe

2019/S 156-385972

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 153-377528)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 017511575-00090
Adres pocztowy: ul. Boh. Westerplatte 31
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43
Kod pocztowy: 65-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
E-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 683271068
Faks: +48 683253468

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autos...

Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.8.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71355000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pomiar ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze w podziale na 4 części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 153-377528

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

14. Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania przeprowadzono dialog techniczny.

Powinno być:

14. Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania przeprowadzono dialog techniczny.

Informacje o dialogu technicznym:

nr sprawy: DS.WSD.Z2.4084.10.2018.37.KŻ,JM

Tytuł: Dialog techniczny wspierający proces opracowania metody i wytycznych, w zakresie technologii wideorejestracji, generalnego pomiaru ruchu w roku 2020.

Data ogłoszenia o dialogu technicznym: 26.2.2018 r.

Data spotkania inicjującego dialog techniczny: 12.4.2018 r.

Data zakończenia dialogu technicznego: 8.4.2019 r.

Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym: Via Vistula Franek i Sapoń Sp. J., TransEko Sp. J., BWS Błażej Wasilewski, Eutra, Neurosoft, T-matic, Inkom Sp. j., ecVision, CAT Traffic Sp. z o.o., Heller Consult Sp. z o.o.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: