Diensten - 385982-2019

14/08/2019    S156

België-Mechelen: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 156-385982

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 136-335481)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technopolis nv
Nationaal identificatienummer: 0461.430.087_18504
Postadres: Technologielaan
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
E-mail: dominique.de.cooman@technopolis.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.technopolis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347679

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen en terreinen in Technopolis

Referentienummer: Technopolis NV-D30+19007-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen, terreinen en ramen inclusief separatieglas van Technopolis®.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-335481

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aanpassing aan gegevens in het bestek waarbij bij perceel 2 attest BK 0092 niet vereist is. Aantal dagen, ochtend- en dagpermanentie bij gewone weekdagen, is aangepast. Meetstaat werd aangepast en gegevens betreffende het aantal prestaties per ruimte werden toegevoegd.