Diensten - 385985-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Concurrentiegerichte dialoog 

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 156-385985

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 155-382921)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alder Hey Children's NHS Foundation Trust
Postadres: Eaton Road, West Derby
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UKD72
Postcode: L12 2AP
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Esther Rimmer
E-mail: esther.rimmer@alderhey.nhs.uk
Telefoon: +44 1512525757

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alderhey.nhs.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.alderhey.nhs.uk/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inspiring Quality

Referentienummer: DN428608
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Alder Hey is looking to engage with an organisation to assist with the implementation of its inspiring quality plan. Information on this opportunity can be found at http://www.supplying2nhs.org/

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 155-382921

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Short description:
In plaats van:
Te lezen:

Alder Hey is looking to engage with an organisation to assist with the implementation of its inspiring quality plan. Information on this opportunity can be found at http://www.supplying2nhs.org/

VII.2)Overige nadere inlichtingen: