Diensten - 385992-2019

14/08/2019    S156

Zweden-Uddevalla: Reclame- en marketingdiensten

2019/S 156-385992

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-319485)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uddevallahem, bostadsstiftelsen
Nationaal identificatienummer: 858500-2366
Postadres: Box 344
Plaats: Uddevalla
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 451 30
Land: Zweden
Contactpersoon: Jennie Bergh
E-mail: jennie.bergh@hotmail.com
Telefoon: +46 730584870
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uddevallahem.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reklam och kommunikationstjänster

Referentienummer: 19/4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000 Reclame- en marketingdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Uddevallahems behov av reklambyrå- och kommunikationstjänster, utöver det som täcks av egna resurser.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-319485

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
In plaats van:
Datum: 01/10/2019
Te lezen:
Datum: 15/10/2019
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
In plaats van:
Datum: 30/09/2021
Te lezen:
Datum: 14/10/2021
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
In plaats van:
Datum: 19/11/2019
Te lezen:
Datum: 01/12/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: