Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 385992-2019

14/08/2019    S156

Zweden-Uddevalla: Reclame- en marketingdiensten

2019/S 156-385992

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-319485)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uddevallahem, bostadsstiftelsen
Nationaal identificatienummer: 858500-2366
Postadres: Box 344
Plaats: Uddevalla
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 451 30
Land: Zweden
Contactpersoon: Jennie Bergh
E-mail: jennie.bergh@hotmail.com
Telefoon: +46 730584870
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uddevallahem.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reklam och kommunikationstjänster

Referentienummer: 19/4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000 Reclame- en marketingdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-319485

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
In plaats van:
Datum: 01/10/2019
Te lezen:
Datum: 15/10/2019
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
In plaats van:
Datum: 30/09/2021
Te lezen:
Datum: 14/10/2021
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
In plaats van:
Datum: 19/11/2019
Te lezen:
Datum: 01/12/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: