Diensten - 385993-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2019/S 156-385993

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 135-332546)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nationaal identificatienummer: 30416094
Postadres: Námestie slobody
Plaats: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK0
Postcode: 810 05
Land: Slovakije
Contactpersoon: Lucia Bednáriková
E-mail: lucia.bednarikova@mindop.sk
Telefoon: +421 259494789

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mindop.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility

Referentienummer: A/2019/C230/7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71241000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovaním nosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pri testovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe.Súčasťou predmetu zákazky je aj nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a rozvoja inteligentnej dopravy. Hlavným cieľom predmetnej zákazky je podporiť tvorbu a prevádzku inovatívnych dopravných riešení pri znižovaní dopadov na životné prostredie, zvýšenie kvality života pre cestujúcu verejnosť a optimalizáciu nákladov na dopravu v dlhodobom horizonte. Predmet zákazky je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa ako časť projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.

Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 135-332546

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: