Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 386001-2021

30/07/2021    S146

Nederland-Tilburg: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2021/S 146-386001

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Tilburg
Nationaal identificatienummer: 32696202
Postadres: Stadhuisplein 130
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5038 TC
Land: Nederland
Contactpersoon: Bas Welling
E-mail: aanbestedingen@tilburg.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tilburg.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.tilburg.nl/aanbestedingen
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a0c32b93065d444a26084c55d27eedcc
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl - Vragen om inlichtingen zijn uitsluitend te stellen via www.tenderned.nl
Postadres: Bezuidenhoutseweg 73
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a0c32b93065d444a26084c55d27eedcc
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Food en Non-Food

Referentienummer: 2021 / 453 / IB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Om het sporten inclusief een sociaal maatschappelijk en wenselijke “derde helft” te faciliteren is er binnen de gemeente een pilot gedraaid waarbij de horeca in sportaccommodaties door de gemeente zelf werd geëxploiteerd. Deze pilot is succesvol afgerond. Voor het nieuwe sport seizoen gaat het Sportbedrijf Tilburg de exploitatie voortzetten. Om rechtmatig te voorzien in de toelevering van de producten om te verkopen is deze aanbesteding in de markt gezet voor “Food en Non-Food”.

Aanbestedende Dienst doorloopt een Europese Aanbestedingsprocedure met als doel om tot een overeenkomst te komen voor gemeente Tilburg met één (1) leverancier voor de levering van Food en Non-Food.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tilburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht is verdeeld in twee percelen, (1) Food en Non-Food en (2) Lokaal speciaal bier (uit Tilburg). De waarde van perceel 2 is dusdanig laag, dat deze middels de percelenregeling (art. 2.18 en 2.19 Aanbestedingswet 2021) enkelvoudig onderhands gegund zal worden. Dat betekent dat dit perceel niet wordt meegenomen in deze aanbesteding, en Inschrijvers enkel op perceel 1 kunnen inschrijven. Door deze percelenregeling geeft Aanbestedende Dienst ook het lokale mkb een kans, in dit geval voor lokaal speciaal bier uit Tilburg.

Onder de scope van deze Opdracht valt:

• Food:

— Etenswaren horeca

— IJs, snacks en snoepwaren

— Bier (Pils, alcoholvrij en (inter)nationaal speciaal bier)

— Alcoholische dranken (vb. wijn, Bacardi, ...)

— Frisdranken

• Non-Food

— Huishoudelijke schoonmaakmiddelen

— Disposables

— Klein keukenmateriaal

• Het leveren van de bestelde producten, naar verwachting maximaal 3 keer per week.

Nadrukkelijk buiten scope van deze Opdracht:

— Catering en banqueting

— Ad hoc behoeften (bij tekorten)

— Verse groente en fruit

— Koffie en thee

— Lokaal speciaalbier

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na 2 jaar contract mogelijke verlenging van 2 x 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Na 2 jaar contract mogelijke verlenging van 2 x 1 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Handelsregister,

— Uitsluitingsgronden verplicht

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Continuiteit van de onderneming,

— Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referentie,

— Certificering,

— Verklaring Nederlandse taal

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar met de mogelijkheid om 2 maal met 1 jaar te verlengen.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/03/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant (zittingslocatie Breda)
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/07/2021