Diensten - 386002-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Hasselt: Advies inzake gezondheid en veiligheid

2019/S 156-386002

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 143-352220)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Heidi Mens
E-mail: albertkanaal@vlaamsewaterweg.be
Telefoon: +32 11298471
Fax: +32 11243390

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348368

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een veiligheidscöordinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de opdrachtgever hieromtrent

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAK-18-0102-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71317210
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een veiligheidscöordinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de opdrachtgever hieromtrent voor diverse projecten. Het betreft in hoofdzaak opdrachten die uitgeschreven worden door de afdeling Albertkanaal, de afdeling Planning en sturing en de afdeling Algemene Ondersteuning.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 143-352220

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In de samenvattende en beschrijvende inventaris worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1) in post 5 worden de in de omschrijving opgenomen bedragen aangepast van "projecten tussen 2 250 000 EUR en 5 000 000 EUR" naar "projecten tussen 2 500 000 EUR en 5 000 000 EUR";

2) post 18 – Coördinatiestructuur volgens x2.3. – komt te vervallen, daar deze prestaties al zijn opgenomen in de posten 14 t.e.m. 17.

Een nieuwe versie van de samenvattende inventaris en van de in het bestek opgenomen beschrijvende inventaris wordt toegevoegd.