Diensten - 386014-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Denemarken-Sorø: Diensten van KNO-arts of audioloog

2019/S 156-386014

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-319567)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Denemarken
Contactpersoon: Thomas Holm
Telefoon: +45 23347086
E-mail: thovh@regionsjaelland.dk
NUTS-code: DK02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regionsjaelland.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Behandling af ukompliceret høretab - høreapparatsbehandling

Referentienummer: 189569
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85121240
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

For yderligere at forstærke indsatsen for at nedbringe ventetider på høreapparatsbehandling har Region Sjælland besluttet at udbyde behandlinger for ukomplicerede høretab til private, godkendte leverandører. Udbuddet skal ske til en fast pris, der ikke overstiger regionens tilskud til behandling på private klinikker. Et sådant udbud vil være sidestillet med en sygehusydelse, og der kan derfor ikke opkræves egenbetaling eller tilbydes ekstra ydelser. Der afsættes en pulje på 4 000 000 DKK i 2019, der særligt målrettes borgere, der allerede er henvist af praktiserende læge, eller skal have genudleveret høreapparat, hvor der ikke kræves henvisning. Puljen svarer til, at yderligere ca. 625 borgere kan komme i høreapparatbehandling.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-319567

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Side 3
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 21/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tilbudsfristen er ændret fra d. 19.8.2019 til 21.8.2019