Diensten - 386029-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Bingley: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 156-386029

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 144-355403)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UK Asset Resolution Ltd (UKAR)
Postadres: Croft Road, Crossflatts
Plaats: Bingley
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BD16 2UA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: ResiCo@UKAR.co.uk
Telefoon: +44 000000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ukar.co.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.crowncommercialservice.bravosolution.co.uk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Saturn

Referentienummer: RM6139
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 144-355403

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Award criteria
In plaats van:

Price

Te lezen:

Quality 70 %

Price 30 %

VII.2)Overige nadere inlichtingen: