Diensten - 386037-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Hannover: Software en informatiesystemen

2019/S 156-386037

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zentrale Polizeidirektion Niederesachsen
Postadres: Tannenbergallee 11
Plaats: Hannover
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 30163
Land: Duitsland
Contactpersoon: Dezernat 13.2
E-mail: daria.krupka@polizei.niedersachsen.de
Telefoon: +49 51196957432
Fax: +49 5119695630468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.polizei.niedersachsen.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pflegeleistung Individualsoftware

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 264 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE92 Hannover
II.2.5)Gunningscriteria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 13.2-361/2019
Benaming:

Pflegeverlängerung Software Scopeland

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Scopeland Technology GmbH
Postadres: Bürgerstr. 12
Plaats: Bonn
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 53173
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 264 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding