Diensten - 386042-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Onderhoud en reparatie van speciale onderdelen van auto's

2019/S 156-386042

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
AK02451
Alföldi utca 7.
Budapest
1081
Hongarije
Contactpersoon: Kulcsár Krisztina
Telefoon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fkf.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.fkf.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása

Referentienummer: K1775
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50116000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 02/08/2017
Einde: 02/08/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 153-317690

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 28461
Perceel nr.: 2
Benaming:

3,5 t alatti és feletti diesel és benzin üzemű célgépeken lévő hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felújítása ill. javítása

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
50116000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása, II. rész”

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 02/08/2017
Einde: 02/07/2020
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 20 300 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Domotors Kft.
Szabadság út 9.
Dömsöd
2344
Hongarije
NUTS-code: HU12
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a meglévő célgépeivel kapcsolatos tapasztalatai (futásteljesítmény, javítási és cserigények igények, az ezekhez kapcsolódó alkatrészigény, stb.) határozta meg a becsült értéket és mennyiséget.

A szerződés megkötését követően Megrendelő több új célgépet (Mercedes Arcos, Scania) helyezett üzembe, melyeknél, a hozzájuk kapcsolódó garanciális javításokra is tekintettel, kevesebb lett a szerződés alapján igényelt szolgáltatás.

Mivel a szerződésben megjelölt szolgáltatást Megrendelő a szerződés teljes keretösszegének mértékéig továbbra is meg kívánja rendelni, így Felek a szerződés 14.1. pontja alapján, a 2015.évi CXLIII. tv. (Kbt.) 141.§ (4) c.) pontjának előírásait figyelembe véve, a szerződés 3.1. és 3.6.pontját az alábbiak szerint módosítják.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 29 000 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 29 000 000.00 HUF