Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 386042-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Onderhoud en reparatie van speciale onderdelen van auto's

2019/S 156-386042

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: AK02451
Postadres: Alföldi utca 7.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1081
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kulcsár Krisztina
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Telefoon: +36 14596940
Fax: +36 14596846

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fkf.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.fkf.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása

Referentienummer: K1775
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50116000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 02/08/2017
Einde: 02/08/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 153-317690

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 28461
Perceel nr.: 2
Benaming:

3,5 t alatti és feletti diesel és benzin üzemű célgépeken lévő hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felújítása ill. javítása

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
50116000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása, II. rész”

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 02/08/2017
Einde: 02/07/2020
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 20 300 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Domotors Kft.
Postadres: Szabadság út 9.
Plaats: Dömsöd
NUTS-code: HU12
Postcode: 2344
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a meglévő célgépeivel kapcsolatos tapasztalatai (futásteljesítmény, javítási és cserigények igények, az ezekhez kapcsolódó alkatrészigény, stb.) határozta meg a becsült értéket és mennyiséget.

A szerződés megkötését követően Megrendelő több új célgépet (Mercedes Arcos, Scania) helyezett üzembe, melyeknél, a hozzájuk kapcsolódó garanciális javításokra is tekintettel, kevesebb lett a szerződés alapján igényelt szolgáltatás.

Mivel a szerződésben megjelölt szolgáltatást Megrendelő a szerződés teljes keretösszegének mértékéig továbbra is meg kívánja rendelni, így Felek a szerződés 14.1. pontja alapján, a 2015.évi CXLIII. tv. (Kbt.) 141.§ (4) c.) pontjának előírásait figyelembe véve, a szerződés 3.1. és 3.6.pontját az alábbiak szerint módosítják.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 29 000 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 29 000 000.00 HUF