Diensten - 386059-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Karlsruhe: Toezicht op de bouwplaats

2019/S 156-386059

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG
Postadres: Schwarzwaldstraße 82
Plaats: Karlsruhe
NUTS-code: DE122
Postcode: 76137
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Südwest
E-mail: Markus.Metz@deutschebahn.com
Telefoon: +49 721938-6265

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ABS/NBS Ka-Ba PfA 1.2 Tunnel Rastatt, Bauüberwachung

Referentienummer: 2012/S 236-389074
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71521000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ABS/NBS Ka-Ba PfA 1.2 Tunnel Rastatt, Bauüberwachung

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE124
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tunnel Rastatt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

ABS/NBS Ka-Ba PfA 1.2 Tunnel Rastatt, Bauüberwachung.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 21/05/2013
Einde: 28/02/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2013/S 151-263707

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 12TEI00697
Benaming:

ABS/NBS K/B PfA 1.2 Tunnel Rastatt Bauüberwachung

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
05/07/2013
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Inge BÜ
Plaats: Frankfurt
NUTS-code: DE712
Postcode: 60314
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71521000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE124
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tunnel Rastatt

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ABS/NBS K/B PfA 1.2 Tunnel Rastatt Bauüberwachung.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 12/08/2017
Einde: 31/12/2018
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Inge BÜ
Plaats: Frankfurt
NUTS-code: DE712
Postcode: 76185
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Infolge der Havarie kommt es zu einer zeitlichen Verschiebung der Bodenanalysen und es werden zusätzliche Probenahmen und Analysen erforderlich. Die erf. Anzahl und Parameter von Bodenalysen im Voraus nicht genau kalkulierbar.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Die Havarie der Oströhre im Tunnel Rastatt und die damit verbundenen Maßnahmen konnten nicht vorhergesehen werden. Es handelt sich um das gleiche Leistungsbild, wie bei der ursprünglich übertragenen Leistung des HV.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 11 748 797.23 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 11 818 797.23 EUR