Diensten - 386061-2019

14/08/2019    S156

Spanje-La Cavada: Onderhouden van sier- en recreatietuinen

2019/S 156-386061

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pleno del Ayuntamiento de Riotuerto (Cantabria)
Nationaal identificatienummer: P3906400A
Postadres: Colegio Público L. y J. del Valle, 1
Plaats: La Cavada (Cantabria)
NUTS-code: ES130 Cantabria
Postcode: 39720
Land: Spanje
Contactpersoon: Pleno del Ayuntamiento de Riotuerto (Cantabria)
E-mail: registro@aytoriotuerto.es
Telefoon: +34 942539341
Fax: +34 942539418

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dNTCXSedogE%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza de vía públicas, parques y jardines municipales

Referentienummer: 52/2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de limpieza de vía públicas, parques y jardines municipales.

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
77312100 Onkruidverdelging
77313000 Parkonderhoud
77314000 Onderhoud van terreinen
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 52/2016
Benaming:

Servicio de limpieza de vía públicas, parques y jardines municipales

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza de vía públicas, parques y jardines municipales.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 132 609.78 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Urbaser, S. A.
Postadres: Camino de las Hormigueras, 171
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28031
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Se prorroga el contrato 1 año según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 132 609.78 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 198 914.67 EUR