Diensten - 386083-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Münster: Algemene personeelsdiensten voor de overheid

2019/S 156-386083

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bezirksregierung Münster
Postadres: Domplatz 1-3
Plaats: Münster
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 48143
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: nicole.hedrich@brms.nrw.de
Telefoon: +49 2514111191
Fax: +49 25141181191

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bezreg-muenster.nrw.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fluggastkontrolldienste

Referentienummer: 217/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flughafen Dortmund

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flughafen Paderborn/Lippstadt

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-564910

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 217/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fluggastkontrolldienste Flughafen Dortmund

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CONDOR FLIM GmbH, Süd-West
Postadres: Ruhrtalstraße 81
Plaats: Essen
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 45239
Land: Duitsland
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 217/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fluggastkontrolldienste Flughafen Paderborn/Lippstadt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STI Security Training International GmbH
Postadres: Steinmühlenweg 5
Plaats: Flörsheim am Main / Wicker
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 65439
Land: Duitsland
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding