Diensten - 386094-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Berlijn: Diensten voor sollicitatiebegeleiding

2019/S 156-386094

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum BB/SAT
Postadres: Postfach
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10958
Land: Duitsland
E-mail: REZ-BB-SAT@arbeitsagentur.de
Telefoon: +49 30-5555-99-3942
Fax: +49 30-5555-99-3905
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.arbeitsagentur.de
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REZ BBSAT 45ind CCmgE JC Lbg

Referentienummer: 901-19-45ind-71171
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79611000 Diensten voor sollicitatiebegeleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 0.01 EUR / Hoogste offerte: 0.01 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

901-19-45ind-71171

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79611000 Diensten voor sollicitatiebegeleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-253792

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

901-19-45ind-71171

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nestor Bildungsinstitut GmbH
Postadres: Alt-Blankenburg 1a
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 13129
Land: Duitsland
E-mail: iregentrop@nestor-bildung.de
Telefoon: +49 30474096871
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 0.01 EUR / Hoogste offerte: 0.01 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding