Diensten - 386098-2019

Submission deadline has been amended by:  427027-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Opleidingsdiensten

2019/S 156-386098

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Postadres: ul. Pańska 81/83
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 00-834
Land: Polen
Contactpersoon: Mariola Kownacka
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Telefoon: +48 224328734

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.parp.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.parp.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://parp.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://parp.eb2b.com.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych na rzecz Uczestników biorących udział w II i III edycji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI)”

Referentienummer: p/179/DRK/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskiwanie i zatrudnianie kadry merytorycznej oraz wsparcie rekrutacji przedsiębiorstw, na potrzeby świadczenia kompleksowych usług szkoleniowych na rzecz Uczestników biorących udział w II i III edycji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 378 450.38 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55120000
79951000
75112100
55520000
79600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskiwanie i zatrudnianie kadry merytorycznej oraz wsparcie rekrutacji przedsiębiorstw, na potrzeby świadczenia kompleksowych usług szkoleniowych na rzecz Uczestników biorących udział w II i III edycji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI), w tym:

1. zapewnienie kadry merytorycznej AMI na potrzeby realizacji II i III edycji programu AMI, w szczególności poprzez pozyskanie i zakontraktowanie kadry na potrzeby realizacji programu,

2. zapewnienie technicznej organizacji dla II i III edycji programu AMI, w szczególności poprzez kompleksową organizację 9 zjazdów: jednego dwudniowego zjazdu otwierającego cykl realizacji programu AMI, sześciu dwudniowych zjazdów tematycznych, jednego dwudniowego zjazdu podsumowującego oraz jednego jednodniowego zjazdu zamykającego cykl realizacji programu AMI,

3. rekrutację przedsiębiorców do udziału w II i III edycji programu AMI oraz zapewnienie kompleksowej obsługi administracyjnej przedsiębiorstw oraz Uczestników biorących udział w II i III edycji programu AMI,

4. prowadzenie sprawozdawczości na rzecz Zamawiającego.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 378 450.38 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 30/04/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POWER

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunki te zostały opisane przez Zamawiającego w Rozdziale VI IWZ.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp.

Informacje o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – zostaną zawarte w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 4 do IWZ.

3. Kryteria oraz sposób oceny kryteriów zostały opisane przez Zamawiającego w Rozdziale XV IWZ, tj.: Cena: II edycji programu AMI brutto - 30 %, Cena: III edycji programu AMI brutto - 20 %, Zapewnienie technicznej organizacji dla edycji programu AMI: Szczegółowa koncepcja realizacji zadania dotyczącego kompleksowej organizacji dwudniowego zjazdu zamykającego cykl programu AMI - 10 %, Doświadczenie Wykonawcy - 10 %, Liczba zadeklarowanych przedsiębiorstw zrekrutowanych - 30 %.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ.

2. Zamawiający dokona zmiany treści umowy zgodnie z warunkami określonymi w §18 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do IWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów Działu I Rozdziału 2a, Działu II Rozdziału 5, Działu V Rozdziału 3 oraz Działu VI uPzp.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w siedzibie Zamawiającego PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, POLSKA.

Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunki te zostały opisane przez Zamawiającego w Rozdziale VI IWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN przed upływem terminu składania ofert określonego w IWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty: Formularz ofertowy, Zaleca się przygotować z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2) Oświadczenie (o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp), stanowiące załącznik nr 4 do IWZ sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,

4) zobowiązanie innego podmiotu jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (jeśli dotyczy), sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji,

5) oryginał gwarancji lub poręczenia jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu,

6) „Szczegółową koncepcję realizacji zadania dotyczącego kompleksowej organizacji dwudniowego zjazdu otwierającego oraz jednodniowego zjazdu zamykającego cykl programu AMI” (jeśli dotyczy),

7) „Doświadczenie Wykonawcy” (jeśli dotyczy),

8) „Liczba zadeklarowanych przedsiębiorstw zrekrutowanych” (jeśli dotyczy).

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

5. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019