Diensten - 386101-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Neurenberg: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 156-386101

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Bayern (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen)
Postadres: Regensburger Str. 100/104
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 90478
Land: Duitsland
E-mail: REZ-Bayern@arbeitsagentur.de
Telefoon: +49 911-179-6013
Fax: +49 911-179-90-9205

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arbeitsagentur.de

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REZ Bayern_BvBReha AA Bayern

Referentienummer: 701-19-BvBReha-10251
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

701-19-BvBReha-10251

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

701-19-BvBReha-10251

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

701-19-BvBReha-10251

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

701-19-BvBReha-10251

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berufliche Fortbildungszentren der Bayer. Wirtschaft gGmbH
Postadres: Viehmarktplatz 9
Plaats: Ingolstadt
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 85055
Land: Duitsland
E-mail: evergabe@in.bfz.de
Telefoon: +49 841/9815303
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

701-19-BvBReha-10251

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berufliche Fortbildungszentren der Bayer. Wirtschaft gGmbH
Postadres: Viehmarktplatz 9
Plaats: Ingolstadt
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 85055
Land: Duitsland
E-mail: evergabe@in.bfz.de
Telefoon: +49 841/9815303
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.1
Perceel nr.: 3
Benaming:

701-19-BvBReha-10251

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kolping Bildungsagentur gGmbh
Postadres: Schillerstraße 23a
Plaats: München
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 80336
Land: Duitsland
E-mail: jutta.kienzle@kolpingmuenchen.de
Telefoon: +49 89/55933720
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding