Diensten - 386107-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Neurenberg: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 156-386107

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Bayern (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen)
Postadres: Regensburger Str. 100/104
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 90478
Land: Duitsland
E-mail: REZ-Bayern@arbeitsagentur.de
Telefoon: +49 911-179-6012
Fax: +49 911-179-90-9205
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.arbeitsagentur.de
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REZ Bayern_45AhfJ_AA Augsburg

Referentienummer: 701-19-45AhfJ-10184
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aktivierungshilfen für Jüngere nach § 45 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) für ca. 20 Teilnehmerplätze in Augsburg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

701-19-45AhfJ-10184

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Augsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aktivierungshilfen für Jüngere nach § 45 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) in Augsburg.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür ist die Bewertung, ob und inwieweit das Angebot die in den Dateien A_Wertungshinweise und A_Bewertungsmatrix der Vergabeunterlagen vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-235910
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

701-19-45AhfJ-10184

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft bfz gemeinnützige GmbH
Postadres: Ulmer Straße 160
Plaats: Augsburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 86156
Land: Duitsland
E-mail: joachim.berger@bfz.de
Telefoon: +49 82140802137
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.Bund.de
Fax: +49 228-9499-163
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019