Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 386131-2019

14/08/2019    S156    Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Craiova: Lucrări de construcţii

2019/S 156-386131

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apă Oltenia S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11400673
Adresă: Str. Brestei nr. 133
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411
Cod poștal: 200177
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com, poim.apaoltenia@gmail.com, uip@apaoltenia.ro
Telefon: +40 251422117
Fax: +40 251422263

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.apaoltenia.ro

Adresa profilului cumpărătorului: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

DJCL07 – Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovăț

Număr de referinţă: 11400673_2019_PAAPD1082090
II.1.2)Cod CPV principal
45000000
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-07 Extindere retele de apa si canalizare in comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat”, incluzand:

U.A.T. Breasta:

— extindere retea de distributie a apei (L = 9 141 m),

— extindere retea de canalizare (L = 8 983 m), incluzand 621 racorduri, 185 cămine de vizitare,

— realizarea a 8 statii de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente (L = 2 662 m).

U.A.T. Bucovat:

— extindere retea de canalizare (L = 8 251 m), incluzand 624 racorduri, 263 cămine de vizitare,

— realizarea a 6 statii de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente (L = 1 273 m).

Contractul include:

(a) lucrari de constructie,

(b) furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice,

(c) testare si punere in functiune,

(d) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie.

Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 30 luni.

Perioada de garantie este de 36 luni.

Note:

1) [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 30 469 701.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45111000
45112000
45232130
45232150
45232400
45232423
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411
Locul principal de executare:

U.A.T. Breasta, U.A.T. Bucovat – jud. Dolj.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-07 Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovăț”.

Entitatea contractanta pune la dispozitia contractantului proiectul tehnic pentru lucrarile permanente. Contractantul va fi responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie necesare executarii lucrarilor, inclusiv a tuturor Lucrarilor Provizorii, conform descrierii din caietul de sarcini.

Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 30 luni.

Perioada de garantie este de 36 luni.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand „cheltuieli diverse si neprevazute”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: 3. Controlul calitatii pe parcursul executiei / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: 2. Planificarea activitatilor si resursele alocate / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 66
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite unor terti (dupa caz) -

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa 1: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa si prezenta DUAE – „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”, Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”, Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.

— Cazierul judiciar al operatorului economic,

— Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10 % din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală,

— Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora; Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale,

— Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora,

— Certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Note:

1) Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) Informaţii suplimentare;

2) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

3) Nedepunerea, odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire;

3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stab... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari (2016, 2017, 2018) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 60 000 000 RON (sau echivalent).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa si prezenta DUAE – „Criterii de selectie” – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator). La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formular nr. 6A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii susinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere, dupa caz. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Declaratie privind dotarile specifice pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Experienta similara. Ofertantul va face dovada ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a executat şi dus la bun sfarsit cel puțin 20 km de retele in domeniul infrastructurii de apa și apa uzata, in cadrul a maximum 3 contracte. Prin lucrari in domeniul infrastructurii de apa și apa uzata se intelege lucrari de construire/reabilitare/modernizare/extindere de rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, aducțiuni, conducte de refulare. Nota: prin sintagma „dus la bun sfarsit” se intelege: lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala.

Numarul membrilor personalului de conducere. Declaratie privind numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.

Efectivele medii anuale de personal Declaratie privind - numarul mediu anual de personal al operatorului economic, care executa lucrari, in ultimii 3 ani.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE „Criterii de selectie” – Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Documentele justificative reprezinta orice document/certificat din care rezulta faptul ca ofertantul dispune de respectivele utilaje/echipamente. Nota: in cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.

Se va completa si prezenta DUAE – „Criterii de selectie” – Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: copii ale unor părti relevante ale contractelor/recomandari/procese-verbale de receptie finala/certificari de buna executie/documente constatatoare/orice tip de certificat sau document de buna executie, datate, semnate şi parafate de beneficiar (autoritate contractantă sau beneficiar privat), care sa ateste faptul ca lucrarile similare au fost executate si duse la bun sfârsit; din documentele prezentate trebuie să reiasă: beneficiarul, perioada de derulare (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrărilor, tipul si cantitatile de lucrari similare executate. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind „experienta similara” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 7 si Formular nr. 7A, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii susinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere, dupa caz. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Se va completa DUAE „Criterii de selectie” – Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate.

Se va completa DUAE „Criterii de selectie” – Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

304 000 RON. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii – Formularul nr. 2. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., nr. RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON, deschis la Garanti Bank Craiova.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in limba româna.

Dovada constituirii garantiei de participare va fi transmisă în format electronic (scanata), in SICAP, sectiunea „Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.

10 % din preţul contractului, fără TVA, şi se constituie conform art. 45 şi 46 din HG 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare (conform Formularului nr. 11) emis de o instituţie de credit din România sau din alt statsau de o societate de asigurări, în condițiile legii, instrumentul de garantare devenind anexă la contract.

Garantia se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului va fi cel putin egala cu durata contractului.

Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala pe care contractantul o depune in acest cont nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract.

III.1.7)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Procedura de atribuire este lansata sub clauze suspensive. Acestea, din motive obiective (numarul caracterelor limitat in aceasta sectiune), sunt prezentate in Sectiunea VI.3) Alte informatii.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/10/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/04/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/10/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membri comisie evaluare, experti cooptati.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie sectoriala este conditionata de incheierea contractului de finantare cu Autoritatea de Management. Termenul estimat de entitatea contractanta pentru acces la finantare: iulie 2020. In cazul în care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Autoritatea de Management nu se va semna, entitatea contractanta poate aplica prevederile art. 225 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Autoritatii de Management cu privire la neacordarea finantarii. Ofertantii accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa;

2) Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE;

3) Dacă 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc obțin același punctaj, entitatea contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat prețul cel mai scăzut. Dacă și preturile sunt egale, entitatea contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a obținut punctajul cel mai mare pentru Factorul de evaluare 2. Daca punctajele sunt în continuare egale, entitatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;

4) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro):

— ca operator economic,

— ca participant la procedura de atribuire.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata, in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019