We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Werken - 386131-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Craiova: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-386131

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania de Apă Oltenia S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11400673
Postadres: Str. Brestei nr. 133
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411
Postcode: 200177
Land: Roemenië
Contactpersoon: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com, poim.apaoltenia@gmail.com, uip@apaoltenia.ro
Telefoon: +40 251422117
Fax: +40 251422263

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.apaoltenia.ro

Adres van het kopersprofiel: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DJCL07 – Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Breasta, extindere rețele de canalizare în comuna Bucovăț

Referentienummer: 11400673_2019_PAAPD1082090
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 469 701.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000
45112000
45232130
45232150
45232400
45232423
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 66
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/10/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019