Werken - 386134-2019

Submission deadline has been amended by:  552762-2019
14/08/2019    S156

Oostenrijk-Wenen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-386134

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Projekte Neu-/Ausbau
Postadres: Praterstern 3
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft; Stab Einkauf Bau- und Baudienstleistungen (BBDL), Dipl.-Ing. (FH) Tim Wickel
E-mail: tim.wickel@oebb.at
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oebb.at
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.provia.at/bieterportal/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.provia.at/bieterportal/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.provia.at/bieterportal/
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PROVIA 33305 – ÖBB Koralmbahn Graz –Klagenfurt Abs. Feldkirchen – Zettling; Baulos 3.1

Referentienummer: PROVIA 33305
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Das Baulos 3.1 betrifft den Koralmbahn-Abschnitt Feldkirchen – Zettling, km 7 400,00 – km 13 058,00 und umfasst im Wesentlichen die Unterflurtrasse Feldkirchen inkl. angrenzenden Wannen und Stützmauern (auch als Unterflurbauwerk FW2 bezeichnet) sowie die dazugehörigen Technikgebäude, Notausgänge, Landes- und Gemeindestraßen, Aufschließungs- und Bedienwege sowie Gewässerschutz anlagen und Löschwasserleitungen. Des Weiteren sind im Projektgebiet zu kreuzende Deponien und Verdachtsflächen zu sanieren, 3 Brückenbauwerke zu erstellen und diverse Leitungen zu verlegen bzw. umzulegen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT221 Graz
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koralmbahn-Abschnitt Graz, Feldkirchen – Zettling

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Das Baulos 3.1 betrifft den Koralmbahn-Abschnitt Feldkirchen – Zettling, km 7 400,00 – km 13 058,00 und umfasst im Wesentlichen die Unterflurtrasse Feldkirchen inkl. angrenzenden Wannen und Stützmauern (auch als Unterflurbauwerk FW2 bezeichnet) sowie die dazugehörigen Technikgebäude, Notausgänge, Landes- und Gemeindestraßen, Aufschließungs- und Bedienwege sowie Gewässerschutz anlagen und Löschwasserleitungen. Des Weiteren sind im Projektgebiet zu kreuzende Deponien und Verdachtsflächen zu sanieren, 3 Brückenbauwerke zu erstellen und diverse Leitungen zu verlegen bzw. umzulegen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/03/2020
Einde: 15/05/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Als optionale Leistungen sind vorgesehen:

– OG02 Schmutzwassersammelkanal AWV Grazerfeld,

– OG03 Leitungsbau – AWV Grazerfeld,

– OG04 Leitungsbau – Austro Control,

– OG05 Leitungsbau – A1 Telekom,

– OG06 Leitungsbau – Energie Steiermark Fernwärme,

– OG07 Leitungsbau – Energie Steiermark Stromnetz-LWL,

– OG08 Leitungsbau – Energie Steiermark Gasnetz,

– OG09 Kontextprojekt Errichtung Begleitweg km 7,440 – km 8,950.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Anforderungen innerhalb der Ausschreibungsunterlagen unter https://www.provia.at/bieterportal/ und der PROVIA ID 33305.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Siehe Anforderungen innerhalb der Ausschreibungsunterlagen unter https://www.provia.at/bieterportal/ und der PROVIA ID 33305.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Siehe Anforderungen innerhalb der Ausschreibungsunterlagen unter https://www.provia.at/bieterportal/ und der PROVIA ID 33305.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Siehe Anforderungen innerhalb der Ausschreibungsunterlagen unter https://www.provia.at/bieterportal/ und der PROVIA ID 33305.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Anforderungen innerhalb der Ausschreibungsunterlagen unter https://www.provia.at/bieterportal/ und der PROVIA ID 33305.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/10/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

ÖBB-Infrastruktur AG Geschäftsbereich Projekte Neu-/Ausbau

Projektleitung Koralmbahn 1

Europaplatz 2

8020 Graz

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ausschließlich berechtigte FirmenvertreterInnen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 1/601490
Fax: +43 71123/8891541
Internetadres: https://www.bvwg.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019