Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 386135-2019

Submission deadline has been amended by:  505995-2019
14/08/2019    S156

România-Bucureşti: Staţie electrică de transformare

2019/S 156-386135

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO13328043
Adresă: Str. Olteni nr. 2-4
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010325
Țară: România
Persoană de contact: Directia Comerciala – Camelia Catalin
E-mail: camelia.catalin@transelectrica.ro
Telefon: +40 213035912
Fax: +40 213035980
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.transelectrica.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Retehnologizare statia 220/110/20 kV Baru Mare

Număr de referinţă: 13328043/2018/19817
II.1.2)Cod CPV principal
45232221 Staţie electrică de transformare
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Retehnologizare staţia 220/110/MT kV Baru Mare - achiziţia lucrarilor, produselor si serviciilor pentru proiectul „Retehnologizare staţia 220/110/MT kV Baru Mare”, în vederea asigurării funcţionalităţii sistemului în ansamblul său si a echipamentelor care il compun, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor impuse de standardele de calitate.

Deoarece, odată cu scurgerea timpului, echipamentele primare şi secundare aferente, sistemele de contorizare e.e. si monitorizare calitate e.e se degradează fizic şi moral tot mai accentuat, siguranţa funcţionării instalaţiilor devenind din ce în ce mai vulnerabilă, este necesară modernizarea staţiei, care să aibă ca obiect optimizarea schemei electrice primare, modernizarea echipamentului energetic primar şi secundar, asigurarea teleconducerii întregii staţii de la nivelul Centrului de Teleconducere al S.T. Timişoara şi al centrelor de dispecer centrale şi teritoriale, pentru a răspunde cerinţelor actuale de siguran... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 63 463 004.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31600000 Echipament electric
71323100 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Statia Baru Mare - conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Retehnologizare staţia 220/110/MT kV Baru Mare - achiziţia lucrarilor, produselor si serviciilor pentru proiectul “Retehnologizare staţia 220/110/MT kV Baru Mare”, în vederea asigurării funcţionalităţii sistemului în ansamblul său si a echipamentelor care il compun, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor impuse de standardele de calitate. Deoarece, odată cu scurgerea timpului, echipamentele primare şi secundare aferente, sistemele de contorizare e.e. si monitorizare calitate e.e se degradează fizic şi moral tot mai accentuat, siguranţa funcţionării instalaţiilor devenind din ce în ce mai vulnerabilă, este necesară modernizarea staţiei, care să aibă ca obiect optimizarea schemei electrice primare, modernizarea echipamentului energetic primar şi secundar, asigurarea teleconducerii întregii staţii de la nivelul Centrului de Teleconducere al S.T. Timişoara şi al centrelor de dispecer centrale şi teritoriale, pentru a răspunde cerinţelor actuale de siguranţă funcţională şi operaţională a SEN, conducând astfel la creşterea calităţii serviciului de transport al energiei electrice şi la creşterea siguranţei în alimentarea utilizatorilor reţelei electrice de transport. De asemenea, retehnologizarea / modernizarea crează premisele reducerii costurilor de mentenanţă, monitorizarea şi diagnoza de la distanţă a tuturor echipamentelor. Modernizarea staţiei are ca obiect optimizarea schemei electrice primare, modernizarea echipamentului energetic primar şi secundar, asigurarea teleconducerii întregii staţii de la nivelul Centrului de Teleconducere al S.T. Timişoara şi al centrelor de dispecer centrale şi teritoriale. Cresterea sigurantei in functionare a Sistemului Energetic National.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie a lucrarii / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 27
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert susținător) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sau conform art.205 alin. (1), dupa cum urmeaza:

1 .• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentarii; 2. • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 4.« alte documente edificatoare, dupa caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178 și 180, entitatea contractantă va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta 2.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert susținător) nu trebuie sa se regaseasca în situatia prevazuta la art. 73 conform L99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: Fiecare operator economic va completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L99/2016, pus la dispoziție de entitatea contractantă în Sectiunea ”Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de achizitie sunt: Marius Danut CARASOL-Director General Executiv, FLOREA Andreea-Georgiana - Membru Directorat, Alina Elena TEODORU - Membru Directorat, Adrian SAVU- Membru Directorat, Claudia Gina ANASTASE-Membru Directorat, HATEGAN Ioan Dorin - Director DTEETN, STANCIU Florin -Manager DSFTM,, RADUCANU Florentina - Director Direcția Investitii, DAVID Adina -p. Director Directia Juridica si Contencios, STRATON-CRISTIADIS Alina - Manager DAJAR, VLASCEANU Aurelia -Consilier Juridic, Ioana Acsintovici - Manager de proiect – Directia Investitii, OPREA Niculae-Inginer Principal Specialist, OLARIU Dorin -Inginer Principal Specialist, FERECATU Monica -Inginer principal specialist, GHITULESCU Bogdan -Expert retele electrice, Marius Serban HARHOIU – Director Directia Comerciala, POPOVICI Nicoleta Raluca - Sef Serviciu Achizitii Investitii, Cerasela Aritina RADESCU- Manager DAMMMVBSA, Adrian Mihai SIMION - Director UMICA, Ionut Irinel IFRIM - Manager DAIMMSP, Ana Iuliana DINU - Director UEFA, Maria Beatrice PIRVU - Specialist responsabil CFP

Cerinta 1

Operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert susținător) ce ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul (Operator Economic individual sau membrii asocierii impreuna) trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2015, 2016, 2017 de cel puțin 45.000.000 RON. Echivalentul in alta valuta se calculeaza la cursul de schimb mediu anual valuta/LEI stabilit de BNR pentru ani respectivi, publicat pe site-ul www.bnr.ro.

Alte cerinte economice sau financiare In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor financiare invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator. Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art.73 Legea nr. 99/2016 si în situatiile prevazute la art.177 din Legea nr. 99/2016; art 178 din Lg 99/2016 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 si informatii aferente art.188/Legea nr.99/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE; Documentele solicitate pentru sustinerea cifrei de afaceri, vor fi prezentate numai la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; (de exemplu bilantul contabil sau orice alte documente relevante).

Se va completa DUAE - Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care acesta are intentia sa o subcontracteze, daca este cazul; Subcontractarea se va face in conditiile Capitolului VI - Sectiunea I - Subcontractarea din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si cu respectarea Conditiilor contractuale.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat 1.Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedește că a realizat în mod corespunzător: A. activitati pentru realizarea/modernizarea/ retehnologizarea/extinderea de statii electrice si/sau inlocuirea de echipamente in statii electrice cu tensiunea de minimum 110 kV, respectiv realizarea fiecareia din cele 3 categorii de activitati care fac obiectul contractului, astfel: a) Execuţia lucrărilor de construcţii-montaj pentru realizarea/modernizarea/ retehnologizarea/extinderea de statii electrice si/sau inlocuirea de echipamente in statii electrice cu tensiunea de minimum 110 kV; b) Furnizarea de echipamente necesare pentru realizarea/modernizarea/ retehnologizarea/extinderea de statii electrice si/sau inlocuirea de echipamente in statii electrice; c) Prestarea serviciilor de proiectare necesare pentru realizarea/modernizarea/ retehnologizarea/extinderea de statii electrice si/sau inlocuirea de echipamente in statii electrice cu tensiunea de minimum 110 kV. Pentru componenta de executie si proiectare, in cazul in care ofertantii vor prezenta ca experienta similara documente/contracte realizate in statii electrice cu tensiune mai mica sau egala cu 110 kV (de ex: statii de 110 kV/medie tensiune) atunci din documentele care vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii experintei similare, trebuie sa rezulte clar si distinct partea de activitati realizate la instatiile electrice din statie, cu tensiunea de minim 110 kV. Valoric nu se va lua in considerare valoarea activitatilor realizate la instalatiile cu tensiune mai mica de 110 kV. B. lucrarile similare au fost executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), produsele similare au fost livrate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) si serviciile similare au fost prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor). Modul de calcul al perioadei (5 ani/3ani) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor, prevazut în anuntul de participare publicat initial. C. în valoare de minim 30.000.000 LEI, reprezentând valoarea calculată cumulativ din cadrul unui sau cel mult 5 contracte. In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR. 2.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016; Odata cu depunerea DUAE se va depune si Acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatea de indeplinire a cerintei va consta in completarea DUAE, urmand ca documentele solicitate pentru indeplinirea experientei similiare sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sau in baza art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, dupa cum urmeaza: - contracte/certificate/documente/certificari de buna executie/recomandari/ procese verbale de receptie a punerii in functiune (PIF)/procese-verbale la terminarea lucrărilor/procese-verbale de recepție finală/procese-verbale de recepție pe obiect/ procese verbale de bună execuție sau alte dovezi ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE în legătură cu demonstrarea experienței similare și pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Entității Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare. Din documente va rezulta clar valoarea de contract executata de ofertant (inclusiv in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant)), categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (proiectare, executie, livrari).

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

1.Cuantumul GP: Ofertantul trebuie sa constituie GP în cuantum de 500.000 LEI cf. Formular atasat la sectiunea formulare.

2.a) Perioada de valabilitate a GP: 5 luni de la termenul limita de primire a ofertelor

b) Modul de constituire: GP trebuie sa fie irevocabila. GP se constiuie:

— prin virament bancar - in cazul constituirii GP prin virament bancar, contul IBAN pentru constituirea GP este:- RO54RNCB0072005800630001 deschis la BCR sector 1, Bucuresti (pentru LEI); - RO14BRDE410SV18545934100 deschis la BRD Academiei, Bucuresti (pentru EURO), SWIFT BRDEROBU,

— prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau o societate de asigurari in conditiile legii. Instrumentul de garantare se transmite in SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate conform art.42 alin. (4) din HG nr.394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

GP se va depune doar in SEAP pana la data-ora limita de depunere a ofertelor, indiferent de modul de constituire. Pentru conversia valorilor constituite in alte monede decat leul, se va utiliza cursul leu/valuta stabilit de BNR si valabil in ziua publicarii anuntului de participare. Restituirea GP se va realiza conform art. 44 din HG nr.394/2016 3. Entitatea contractanta are obligatia, in conformitate cu art.43 alin.(1), de a retine GP, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valab.a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie; c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei;

Ofertantul trebuie sa constituie GBE în cuantum de 10 % din pretul total al contractului, fara T.V.A. conform Formular atasat la sectiunea formulare, conform art. 46 din HG 394/2016.

Garantia de buna executie (GBE) trebuie sa fie irevocabila, emisa in forma, cuantumul si avand valabilitatea solicitata de Entitatea Contractanta. Modul de constituire a garantiei de buna executie: în conformitate cu prevederile art. 45 din HG 394/2016, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii acestuia si devine anexa la contract. Garantia de Buna Executie va fi irevocabila si va prevedea ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Furnizorului. Neconstituirea Garantia de buna executie, atrage executarea Garantiei de participare.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/10/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/03/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/10/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru instructiuni suplimentare necesare ofertantilor, va rugam sa accesati anexa la prezentul anunt, denumita: ANEXA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele conform Legii nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019