Werken - 386169-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Milieubeschermingswerkzaamheden

2019/S 156-386169

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 109-266710)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Postadres: ul. Grażyńskiego 49
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A
Postcode: 40-126
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Niepsuj
E-mail: anna.niepsuj@tauron-cieplo.pl
Telefoon: +48 327358240
Fax: +48 327358255

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://swoz.tauron.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy

Referentienummer: 2019/TC/TC/01623/L
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262640
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiającego w formule „pod klucz” w ZW Tychy kompletną półsuchą instalację oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem podłączenia kanałów spalin nieoczyszczonych wraz z klapami dla kotła WR-40 wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami pomocniczymi (zespół urządzeń, instalacji i budowli tworzących funkcjonalną całość) w celu redukcji emisji HCl, SO2, HF i pyłu, które będą spełniały wymagania wynikające z postanowień umowy, prawidłowych standardów inżynieryjnych i budowlanych i wymagań prawnych obowiązujących w dniu przejęcia przez Zamawiającego instalacji IOS do eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-266710

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: