Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 386174-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Oulu: Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie

2019/S 156-386174

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-320354)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oulun Vesi -liikelaitos
Nationaal identificatienummer: 0187690-1
Postadres: PL 35 (Kasarmintie 29)
Plaats: Oulu
NUTS-code: FI1D9
Postcode: 90015
Land: Finland
Contactpersoon: Jarmo Lahtinen
E-mail: jarmo.lahtinen@ouka.fi
Telefoon: +358 447033850
Fax: +358 85572199

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oulunvesi.fi

Adres van het kopersprofiel: http://www.oulunvesi.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn saneeraus

Referentienummer: OUKA/7449/02.08.02/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Taskilan puhdistamolle rakennetaan kokonaan uusi lietteenkäsittelyrakennus kaikkine laitteistoineen. Samalla uusitaan nykyisen laitoksen 2 vanhinta ja alkuperäistä tuloruuvipumppua sekä 3 tulovälppää. Lisäksi laitoksella saneerataan raakasekalietteen pumppaamo ja vanha sakeuttamo tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Uusi lietteenkuivausrakennus toteutetaan nelikerroksisena uudisrakennuksena. Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat lietteenkuivauslaitteet. Tämän alapuolella on lietesiilojen kaksikerroksinen välitila. Alimmassa kerroksessa on lietesiilojen läpiajettava purkausalue. Polymeerin annostelu- ja varastointitila sekä lietteenpumppaus tulevat lietteenkuivausrakennuksen viereen rakennettavaan rakennukseen ja samaan tilaan tulevat myös lietevälpät. Polymeeritilan yläpuolella sijaitsevat uuden osan sähkö- ja LVI-tilat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-320354

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tarjouspyyntöaikaa on jatkettu hankinnan laajuuden johdosta.

Rakennuttaja edellyttää, että tarjoaja osallistuu rakennuskohteen esittelyyn ennen tarjouksen antamista. Kohteen ensimmäinen esittelytilaisuus pidettiin 30.7.2019 klo 13:00 ja toinen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 21.8.2019 klo 13:00 rakennuskohteessa, osoite Suolamännyntie 39, 90520 Oulu. Tilaisuudessa ovat mukana rakennuttajan edustajat. Rakennuttajan tarjouksen antamiseen liittyvän vaatimuksen täyttämiseen riittää osallistuminen joko ensimmäiseen tai toiseen edellä mainituista esittelytilaisuuksista.