Werken - 386174-2019

14/08/2019    S156    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Oulu: Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie

2019/S 156-386174

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-320354)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Oulun Vesi -liikelaitos
0187690-1
PL 35 (Kasarmintie 29)
Oulu
90015
Finland
Contactpersoon: Jarmo Lahtinen
Telefoon: +358 447033850
E-mail: jarmo.lahtinen@ouka.fi
Fax: +358 85572199
NUTS-code: FI1D9

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oulunvesi.fi

Adres van het kopersprofiel: http://www.oulunvesi.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn saneeraus

Referentienummer: OUKA/7449/02.08.02/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Taskilan puhdistamolle rakennetaan kokonaan uusi lietteenkäsittelyrakennus kaikkine laitteistoineen. Samalla uusitaan nykyisen laitoksen 2 vanhinta ja alkuperäistä tuloruuvipumppua sekä 3 tulovälppää. Lisäksi laitoksella saneerataan raakasekalietteen pumppaamo ja vanha sakeuttamo tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Uusi lietteenkuivausrakennus toteutetaan nelikerroksisena uudisrakennuksena. Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat lietteenkuivauslaitteet. Tämän alapuolella on lietesiilojen kaksikerroksinen välitila. Alimmassa kerroksessa on lietesiilojen läpiajettava purkausalue. Polymeerin annostelu- ja varastointitila sekä lietteenpumppaus tulevat lietteenkuivausrakennuksen viereen rakennettavaan rakennukseen ja samaan tilaan tulevat myös lietevälpät. Polymeeritilan yläpuolella sijaitsevat uuden osan sähkö- ja LVI-tilat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-320354

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tarjouspyyntöaikaa on jatkettu hankinnan laajuuden johdosta.

Rakennuttaja edellyttää, että tarjoaja osallistuu rakennuskohteen esittelyyn ennen tarjouksen antamista. Kohteen ensimmäinen esittelytilaisuus pidettiin 30.7.2019 klo 13:00 ja toinen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 21.8.2019 klo 13:00 rakennuskohteessa, osoite Suolamännyntie 39, 90520 Oulu. Tilaisuudessa ovat mukana rakennuttajan edustajat. Rakennuttajan tarjouksen antamiseen liittyvän vaatimuksen täyttämiseen riittää osallistuminen joko ensimmäiseen tai toiseen edellä mainituista esittelytilaisuuksista.