Werken - 386174-2019

14/08/2019    S156

Finland-Oulu: Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie

2019/S 156-386174

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-320354)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oulun Vesi -liikelaitos
Nationaal identificatienummer: 0187690-1
Postadres: PL 35 (Kasarmintie 29)
Plaats: Oulu
NUTS-code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postcode: 90015
Land: Finland
Contactpersoon: Jarmo Lahtinen
E-mail: jarmo.lahtinen@ouka.fi
Telefoon: +358 447033850
Fax: +358 85572199

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oulunvesi.fi

Adres van het kopersprofiel: http://www.oulunvesi.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn saneeraus

Referentienummer: OUKA/7449/02.08.02/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252100 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-320354

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tarjouspyyntöaikaa on jatkettu hankinnan laajuuden johdosta.

Rakennuttaja edellyttää, että tarjoaja osallistuu rakennuskohteen esittelyyn ennen tarjouksen antamista. Kohteen ensimmäinen esittelytilaisuus pidettiin 30.7.2019 klo 13:00 ja toinen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 21.8.2019 klo 13:00 rakennuskohteessa, osoite Suolamännyntie 39, 90520 Oulu. Tilaisuudessa ovat mukana rakennuttajan edustajat. Rakennuttajan tarjouksen antamiseen liittyvän vaatimuksen täyttämiseen riittää osallistuminen joko ensimmäiseen tai toiseen edellä mainituista esittelytilaisuuksista.