Leveringen - 386185-2019

Submission deadline has been amended by:  524298-2019
14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Vloeistoffen voor hydraulische installaties

2019/S 156-386185

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postadres: ul. Towarowa 1
Plaats: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-code: PL227
Postcode: 44-330
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Dźwigoł
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Telefoon: +48 327564055

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jsw.pl

Adres van het kopersprofiel: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://zakupy.gkjsw.pl/
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy do KWK Knurów-Szczygłowice i KWK Budryk olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Referentienummer: 81/P/DZZ/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211610
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawy do KWK Knurów-Szczygłowice i KWK Budryk olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 496 484.40 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju hydraul. Renolin VG-68 lub równoważnego zgodnego z DTR kombaj. ścian. FS 400/1,0 nr 330 i KSW 880EU/1,0 kV nr 420 (wersja 1,0;2018) prod. Famur S.A (2 pozycje) w łącznej ilości 38 940 l

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju hydraul. Renolin VG-68 lub równoważnego zgodnego z DTR kombaj. ścian. FS 400/1,0 nr 330 i KSW 880EU/1,0 kV nr 420 (wersja 1,0;2018) prod. Famur S.A (2 pozycje) w łącznej ilości 38 940 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 275 266.20 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju hydraulicznego Renolin VG-68 lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 LWS725 i LWS588 prod. JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. (2 pozycje) w łącznej ilości 78 500 l

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju hydraulicznego Renolin VG-68 lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 LWS725 i LWS588 prod. JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. (2 pozycje) w łącznej ilości 78 500 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 554 915.80 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju hydr. Renolin VG-46 lub równ. zgod. z DTR lok. spal. tor. DLP140F (NP-DLP140F-P) i lok. spal. podwiesz. LSP 70.D0 (DTR LSP70.DO.A) Ferrit s.r.o. (2 poz) w łącznej ilości 109 340 l

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju hydr. Renolin VG-46 lub równ. zgod. z DTR lok. spal. tor. DLP140F (NP-DLP140F-P) i lok. spal. podwiesz. LSP 70.D0 (DTR LSP70.DO.A) Ferrit s.r.o. (2 poz) w łącznej ilości 109 340 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 671 961.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju przekładn. Renolin CLP Plus 220, 320 i 460 op.20 l lub równ. zgod. z DTR komb. ścian. typu KSW-880EU/1kV 01H9004138 (2013) prod. Kopex Machinery (3 pozycje) w łącznej ilości 2 100 l

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju przekładn. Renolin CLP Plus 220, 320 i 460 op.20 l lub równ. zgod. z DTR komb. ścian. typu KSW-880EU/1kV 01H9004138 (2013) prod. Kopex Machinery (3 pozycje) w łącznej ilości 2 100 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 285.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Do. ol. prze.Shell OM.S4 GX(GXV)320 op. 20l lub rów. zg. z DTR kom. ś. 4LS20 LWS725 prod. Joy Ma. Gór. oraz DTR kom. ś. FS 400/1,0 nr 330 oraz FS 300/1,0 nr 38384 (429D) or. KSW-880EU/1,0 kV nr 420 prod. Fam. w il 10540 l

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju przekładniowego Shell Omala S4 GX (GXV) 320 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 LWS725 prod. Joy Maszyny Górnicze Sp. z o.o. oraz DTR kombajnu ścianowego FS 400/1,0 nr 330 oraz FS 300/1,0 nr 384 (429D) oraz KSW-880EU/1,0 kV nr 420 (2018) prod. Famur S.A. w ilości 10 540 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 269 191.60 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju przekładniowego Shell Omala S2 G (GX) 320 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu przodkowego AM75-Ex-S (nr 174) (2006) prod. Voest-Alpine Bergtechnik w ilości 22 480 l

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju przekładniowego Shell Omala S2 G (GX) 320 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu przodkowego AM75-Ex-S (nr 174) (2006) prod. Voest-Alpine Bergtechnik w ilości 22 480 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 202 095.20 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Do. ol. spr. SHELL C.S3R46 op. 20 l lub równ. zg. z DTR agr. spr. t. PAS-110-**/A(IO-AM/S/02/08;2017)prod. Ap. Min. or. DTR agr. spr. t. PAS-90-**/A prod. Ap. Min. or. agr. spr. or. DTR agr. spr. t. ASR-45G* nr IO01/16 pr. MAS

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju sprężarkowego Shell Corena S3 R46 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR agregatu sprężarkowego typu PAS-110-**/A (IO-AM/S/02/08;2017) prod. Apator Mining Sp. z o.o. oraz DTR agregatu sprężarkowego typu PAS - 90-**/A prod. Apator Mining Sp. z o.o. oraz DTR Agregatu sprężarkowego typu ASR-45G* nr IO 01/16 (2016) prod. Mas Sp. z o.o. w ilości 3 100 l,

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 829.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dos. oleju spręż. Shell Corena S2/S3 R 68 op. 20 l lub równ. zg. z DTR agr. spr. typu AST-75G z chłodzeniem pow. nr IO 75/AST/09/P (2009) prod. Mas Sp. z o.o. w ilości 1 200 l

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju sprężarkowego Shell Corena S2/S3 R 68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR agregatu sprężarkowego typu AST-75G z chłodzeniem powietrznym nr IO 75/AST/09/P (2009) prod. Mas Sp. z o.o. w ilości 1 200 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 584.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju do sprężar. powiet. syntetycznego Shell Corena S4 R 68 op. 20 l lub równ. zg. z DTR sprężarki śrubowej Airpol 45G/N nr IO 02/2010 prod. PPS Sp. z o.o. Airpol w ilości 540 l

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju do sprężarek powietrznych syntetycznego Shell Corena S4 R 68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR sprężarki śrubowej Airpol 45G/N nr IO 02/2010 prod. PPS Sp. z o.o. Airpol w ilości 540 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 743.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju hydraulicznego VG-100 Renolin MR-30 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR agregatu smarującego maszyny wyciągowej nr 5000.96.70.0.2 prod. ZUT Zgoda S.A. w ilości 1 200 l

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju hydraulicznego VG-100 Renolin MR-30 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR agregatu smarującego maszyny wyciągowej nr 5000.96.70.0.2 prod. ZUT Zgoda S.A. w ilości 1 200 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 960.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju przekładniowego Renolin CLP-320 op. 60 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 LWS588 produkcji JOY Maszyny Górn. Sp. z o.o. w ilości 240 l

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju przekładniowego Renolin CLP-320 op. 60 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 LWS588 produkcji JOY Maszyny Górn. Sp. z o.o. w ilości 240 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 152.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju przekładniowego Renolin Unisyn CLP-320 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego FS 400/1,0 nr 330 prod. Famur S.A. w ilości 1 500 l

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju przekładniowego Renolin Unisyn CLP-320 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego FS 400/1,0 nr 330 prod. Famur S.A. w ilości 1 500 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 350.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju Shell Rimula R4 L 15W-40 (CJ-4) op. 5 l lub równoważnego zgodnego z DTR podwieszanej lokomotywy spalinowej typu LSP70.D0, DLZ110F oraz DLZ110F-II prod. Ferrit s.r.o. w ilości 9 000 l

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju Shell Rimula R4 L 15W-40 (CJ-4) op. 5 l lub równoważnego zgodnego z DTR podwieszanej lokomotywy spalinowej typu LSP70.D0, DLZ110F oraz DLZ110F-II prod. Ferrit s.r.o. w ilości 9 000 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 96 840.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju silnikowego Shell Rimula R5 E 10W/40 op. 4 l lub równoważnego zgodnego z DTR podwieszanej lok. spalinowej typu LSP70.D0, DLZ110F oraz DLZ110F-II prod. Ferrit s.r.o. w ilości 21 440 l

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju silnikowego Shell Rimula R5 E 10W/40 op. 4 l lub równoważnego zgodnego z DTR podwieszanej lokomotywy spalinowej typu LSP70.D0, DLZ110F oraz DLZ110F-II prod. Ferrit s.r.o. w ilości 21 440 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 291 369.60 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju sprężarkowego Mobil EAL ARCTIC 68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR Agregatu Chłodniczego Typu TS-600T prod. Termospec Sp. z o.o. w ilości 40 l

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju sprężarkowego Mobil EAL Arctic 68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR Agregatu Chłodniczego Typu TS-600T prod. Termospec Sp. z o.o. w ilości 40 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 942.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej:

zadanie 1 — 23 000,00 PLN,

zadanie 2 — 46 000,00 PLN,

zadanie 3 — 55 000,00 PLN,

zadanie 4 — 2 000,00 PLN,

zadanie 5 — 22 000,00 PLN,

zadanie 6 — 17 000,00 PLN,

zadanie 7 — 3 000,00 PLN,

zadanie 8 — 1 000,00 PLN,

zadanie 9 — 1 000,00 PLN,

zadanie 10 — 1 000,00 PLN,

zadanie 11 — 100,00 PLN,

zadanie 12 — 3 000,00 PLN,

zadanie 13 — 8 000,00 PLN,

zadanie 14 — 24 000,00 PLN,

zadanie 15 — 200,00 PLN

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaz dostaw olejów hydraulicznych lub przekładniowych lub silnikowych lub sprężarkowych lub maszynowych o wartości co najmniej:

zadanie 1 — 140 000,00 PLN netto,

zadanie 2 — 280 000,00 PLN netto,

zadanie 3 — 335 000,00 PLN netto,

zadanie 4 — 15 000,00 PLN netto,

zadanie 5 — 135 000,00 PLN netto,

zadanie 6 — 100 000,00 PLN netto,

zadanie 7 — 16 000,00 PLN netto,

zadanie 8 — 7 000,00 PLN netto,

zadanie 9 — 7 000,00 PLN netto,

zadanie 10 — 3 500,00 PLN netto,

zadanie 11 — 1 000,00 PLN netto,

zadanie 12 — 19 000,00 PLN netto,

zadanie 13 — 49 000,00 PLN netto,

zadanie 14 — 146 000,00 PLN netto,

zadanie 15 — 1 000,00 PLN netto.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości:

zadanie 1 — 5 500,00 PLN,

zadanie 2 — 11 000,00 PLN,

zadanie 3 — 15 000,00 PLN,

zadanie 4 — 600,00 PLN,

zadanie 5 — 5 500,00 PLN,

zadanie 6 — 4 000,00 PLN,

zadanie 7 — 700,00 PLN,

zadanie 8 — 300,00 PLN,

zadanie 9 — 300,00 PLN,

zadanie 10 — 200,00 PLN,

zadanie 11 — 30,00 PLN,

zadanie 12 — 800,00 PLN,

zadanie 13 — 2 000,00 PLN,

zadanie 14 — 6 000,00 PLN,

zadanie 15 — 50,00 PLN.

W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia, wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Termin zapłaty ceny wynosić będzie do 90 dni od daty przedstawienia faktury VAT zamawiającemu. Zapłata nastąpi przelewem z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena jednostkowa netto lub całkowita cena netto za zadanie (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt). Szczegółowe informacje zawarte zostały w SIWZ.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-432686
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019