Leveringen - 386187-2019

Submission deadline has been amended by:  409740-2019
14/08/2019    S156

Polen-Tarnów: Maaltijdcheques

2019/S 156-386187

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bandrowskiego 16
Plaats: Tarnów
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Postcode: 33-100
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Kuklewicz-Fijał
E-mail: joanna.kuklewicz-fijal@psgaz.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.psgaz.pl
Adres van het kopersprofiel: https://www.zamowienia.psgaz.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.zamowienia.psgaz.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.zamowienia.psgaz.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa bonów żywieniowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Referentienummer: 2019/W001/WP-001778
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199770 Maaltijdcheques
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., o nominale 11 PLN w szacowanej liczbie 825 685 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość w złotych 443 000 EUR.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wykonawca będzie realizował zamówienie dla 231 jednostek terenowych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych (rozumianych jako instrumenty różnego przeznaczenia: bony, talony, kupony żywieniowe, vouchery itp. umożliwiające zakup posiłków oraz produktów żywnościowych) o wartości jednostkowej 11 PLN. Wykonawca zapewnia punkty umożliwiające ich realizację (punkty gastronomiczne, rozumiane jako aktualnie świadczące usługi na dzień składania ofert w postępowaniu restauracje, firmy cateringowe, fast foody, bary, sklepy spożywcze i stacje benzynowe, zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania), celem zapewnienia posiłków profilaktycznych pracownikom Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Realizacja bonów musi być możliwa w co najmniej 1 punkcie gastronomicznym w każdej z miejscowości wymienionych w Załączniku nr 1A do SIWZ. Wykaz punktów gastronomicznych stanowił będzie Załącznik do umowy (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do umowy). Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował wykaz punktów gastronomicznych wymienionych w Załączniku nr 5 do umowy. Zmiana punktu gastronomicznego lub jego adresu nie stanowi zamiany umowy (o ile nie będzie zmieniana miejscowość, w której zlokalizowany jest punkt gastronomiczny). W szczególności w każdym czasie trwania umowy Wykonawca może zwiększyć ilość punktów gastronomicznych. Do oceny ofert w kryterium liczby punktów gastronomicznych, Zamawiający będzie uwzględniał punkty gastronomiczne z wyłączeniem sklepów spożywczych i stacji benzynowych, które nie oferują w swoim zakresie usługi gastronomicznej.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn. prawo do zmniejszenia ogólnej liczby bonów maksymalnie do 10 % lub zwiększenia ogólnej liczby bonów maksymalnie do 10 %. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy. Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określone są w Załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu.

2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1 Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku.

2.2 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej - określone w pkt III.1.2. ogłoszenia.

2.3 Posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe – określone w pkt III.1.3 ogłoszenia.

II. Z Postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, 13 a)–c), 14 (z zastrzeżeniem punktu 7.1.3. SIWZ) – 23 Ustawy, a także w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Ustawy.

III. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1. Dokumenty i oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców.

1) Formularz oferty zgodnie z Zał. nr 2 do SIWZ;

2) Oświadczenie w formie JEDZ, w zakresie wskazanym w SIWZ. JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG JEDZ, który winien być złożony dostępny jest na stronie Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl, nr postęp: 2019/W001/WP-001778. JEDZ składa się z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ;

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ e dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą - z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ;

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ.

5) Jeżeli wykonawca wskazuje, iż część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę, przedkłada JEDZ podwykonawcy z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ. W tym wypadku JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia;

6) Stosowne Pełnomocnictwa;

7) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamów;

8) Potwierdzenie wniesienia wadium (szczegóły dotyczące wadium określono w SIWZ);

9) Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 12.11 SIWZ;

Formularz ofertowy oraz JEDZ należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Załączniki z pkt III.1 ppkt 6 i 8 mogą być złożone w formie elektronicznej kopii. Ofertę wraz z załącznikami i JEDZ należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej PSG.

Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

IV. Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

II. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych (w punkcie 6.1.2.2 SIWZ) powyżej, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę właściwego oświadczenia w JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

IV. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Szczegółowe zasady określono w SIWZ.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.:

a) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie realizują) co najmniej 2 zamówienia, każde realizowane przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy, obejmujące swoim zakresem dostarczenie Bonów, przy czym: przynajmniej jedno zamówienie było zrealizowane dla minimum 500 osób korzystających z bonów.

Zamawiający podkreśla, że muszą to być dwa różne zamówienia.

W przypadku gdy zamówienia są w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby realizowane zamówienie osiągnęło progi czasowe i ilościowe wskazane powyżej (realizacja przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy, a w przypadku jednego zamówienia także realizacja dla minimum 500 osób) do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Wykazane dostawy winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykaz realizowanych/zrealizowanych dostaw powinien zawierać informację o przedmiocie dostawy, wartości brutto, terminie realizacji oraz odbiorcy.

II. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych (w punkcie 6.1.2.3 SIWZ) powyżej, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

III. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6.1.2.3 SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:

Wykaz dostaw sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wykaz zrealizowanych dostaw powinien zawierać informację o wartości i przedmiocie dostaw (wraz ze wskazaniem ilości osób, dla których przeznaczone były bony), datach ich wykonania lub wykonywania i podmiotach, na rzecz których dostawy były zrealizowane, wraz z dowodami określającymi, czy zamówienia wymienione w wykazie dostaw zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Szczegółowe zasady określono w SIWZ.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 125 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:

— pieniądzu

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 3 % całkowitej wartości brutto ceny ofertowej.

Szczegółowe zasady określono w SIWZ.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie z zastrzeżeniem możliwości skorzystania z prawa opcji oraz możliwości zmiany ceny jednostkowej bonu.

Rozliczenie następować będzie po dostawie partii – raz w miesiącu na koniec danego miesiąca, za wszystkie partie dostarczone w danym miesiącu. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, prawidłowo wystawionej noty wraz z kopią podpisanego przez strony protokołu odbioru. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy. Produkty jako znaki legitymacyjne o różnym przeznaczeniu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Szczegółowe zasady określono w SIWZ oraz wzorze umowy.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ oraz wzorze umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Jawne otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej PSG w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:

1) dokumentów określonych w pkt III.1.2. i pkt III.1.3. niniejszego ogłoszenia;

2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Pzp);

3) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

10) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

11) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

II. Zamawiający informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Spółki https://portal.psgaz.pl/obszary/organizacja/DokumentyOpublikowane/Wytyczne w zakresie najlepszych praktyk spełnienia wymogów RODO.pdf.

III. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019