Leveringen - 386190-2019

Submission deadline has been amended by:  508770-2019
14/08/2019    S156

Griekenland-Athene: Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen

2019/S 156-386190

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimosia Epicheirisi Diktyon Dianomis Aerioy Anonymi Etaireia (DEDA)
Plaats: Athina
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Land: Griekenland
Contactpersoon: Aygoystinos Sgoyrakis
E-mail: info@deda.gr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deda.gr
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υλικών του έργου «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar) σε έξι πόλεις της ΠΑΜΘ»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 457 150.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια σταθμών διανομής ΜR-DR 19/4, Σταθμών Μέτρησης/Ρύθμισης MRS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL511 Έβρος
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 212 950.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL511 Έβρος
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL513 Ροδόπη
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 152 350.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL512 Ξάνθη
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 102 950.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL514 Δράμα
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 79 550.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 96 450.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL511 Έβρος
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 154 700.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL511 Έβρος
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 110 300.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL513 Ροδόπη
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 187 650.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL512 Ξάνθη
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 126 250.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL514 Δράμα
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 131 650.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 550.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019