Leveringen - 386194-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Mediaș: Benzine

2019/S 156-386194

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș
Nationaal identificatienummer: RO13068733
Postadres: Piața C. I. Motaș nr. 1
Plaats: Mediaș
NUTS-code: RO126
Postcode: 551018
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ovidiu Hadambas
E-mail: ovidiu.hadambas@transgaz.ro
Telefoon: +40 269803200
Fax: +40 269844832

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.transgaz.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Combustibil auto (benzină și motorină) prin intermediul cardurilor de credit

Referentienummer: 47088/07.08.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Combustibil auto (benzina si motorina) prin intermediul cardurilor de credit – acord-cadru, 4 ani, cu un singur operator economic.

Achiziționarea produselor care fac obiectul prezentei achiziții sectoriale se va efectua în limita valorii contractului, fără însă ca autoritatea contractantă să se oblige la achiziționarea întregii cantități.

Data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, este a 13-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice.

Termenul limita în care entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. (2), coroborat cu art. 173 din Legea nr. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 33 147 083.52 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul prezentei achizitii il constituie achizitia de combustibil auto (benzina si motorina) prin intermediul cardurilor de credit – acord-cadru, 4 ani, cu un singur operator economic.

Achiziționarea produselor care fac obiectul prezentei achiziții sectoriale se va efectua în limita valorii contractului, fără însă ca autoritatea contractantă să se oblige la achiziționarea întregii cantități.

Frecvența contractelor care urmează să fie atribuite: estimativ 4-8 contracte subsecvente, respectiv o frecvență de 1-2 contracte subsecvente pe an în funcție de necesitățile autorității contractante.

Acordul-cadru, caracteristici:

Valoarea celui mai mare contract subsecvent – 8 286 770,88 RON – maxim un operator economic.

Estimările cantităților minime si maxime:

(a) pentru întreg acord-cadru:

1) benzină:

— cantitatea minimă: 340 992 litri,

— cantitatea maximă: 426 240 litri;

2) motorină:

— cantitatea minimă: 4 937 012 litri,

— cantitatea maximă: 6 171 264 litri,

(b) pentru un contract subsecvent din cadrul acordului-cadru:

1) benzină:

— cantitatea minimă: 85 248 litri,

— cantitatea maximă: 106 560 litri;

2) motorină:

— cantitatea minimă: 1.234.253 litri,

— cantitatea maximă: 1.542.816 litri.

Estimările valorilor minime si maxime care ar putea fi solicitate:

(a) pentru întreg acord-cadru:

1) benzină:

— valoarea minimă: 1 684 500,48 RON,

— valoarea maximă: 2 105 625,60 RON;

2) motorină:

— valoarea minimă: 24 833 170,36 RON,

— valoarea maximă: 31 041 457,92 RON.

Total acord-cadru valoare minimă: 26 517 670,84 RON.

Total acord-cadru valoare maximă: 33 147 083,52 RON,

(b) pentru un contract subsecvent din cadrul acordului-cadru:

1) benzină:

— valoarea minimă: 421 125,12 RON,

— valoarea maximă: 526 406,40 RON;

2) motorină:

— valoarea minimă: 6 208 292,59 RON,

— valoarea maximă: 7 760 364,48 RON;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: „Numărul total de stații de distribuție aferente localitățiilor enumerate în Anexa 4 la caietul de sarcini” – Sn / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: „Discount sub formă de procent de discount ofertat” – Dn / Weging: 20
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții, subcontractanții și terții, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016. În acest sens se vor depune declarații pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Entitatea contractantă va solicita operatorului economic aflat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor următoarele documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

— alte documente edificatoare, după caz.

Ofertanții, subcontractanții si terții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele:

1) Sterian Ion – director general;

2) Hațegan Gheorghe – director general adjunct;

3) Târsac Grigore – director general adjunct;

4) Lupean Marius Vasile – director economic;

5) Luca Bogdan Avram – director departament;

6) Petrescu Monica Alexandra – director directie;

7) Moraras Dana Maria – director adj. Directia Juridica;

8) Iancu Cristina – director adj. Directia Juridica;

9) Iuga Alexandru – director directie;

11) Kiss Edith – sef serviciu;

12) Muntean Daniel Olimpiu – sef birou;

13) Dumitru Lucian – sef birou;

12) Hadâmbaș Ovidiu Gheorghe – sef serviciu;

13) Filipaș Laura – sef birou.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Se va depune, odată cu DUAE, declarația de neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese, de către operatorii economici la procedura de atribuire (ofertanți, subcontractanți, terți susținători, după caz).

În temeiul dispozițiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie să își demonstreze situația personala (forma de înregistrare si, după caz, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerințele legale din tara in care este stabilit operatorul economic).

— Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de rezidenta, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: operatorul economic va completa secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertanților străini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmează sa fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra de afaceri anuala generala. Se solicită ca operatorii economici ce depun ofertă să facă dovada că valoarea mediei cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani financiari încheiați trebuie să fie cel puțin egală cu 8 286 770,88 RON, fără TVA. Determinarea valorii mediei cifrei de afaceri globale realizată în ultimii 3 ani financiari încheiați 2016, 2017 și 2018, se va calcula în funcție de data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială. În conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic are dreptul să recurgă la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește demonstrarea situaţiei economice şi financiare.

Eventuele minimumeisen:

Operatorul economic va completa secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațiile financiare (bilanțurile) (în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevazută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic), (cu respectarea dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 82/1991), cu dovada transmiterii la organele competente, conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finanțelor, (respectiv, avizate de organele/persoanele autorizate, în conformitate cu reglementările/standardele financiare din țara de rezidență fiscală, în cazul operatorilor economici străini) sau copie după orice alte documente edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a acestei cerințe pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual RON/altă valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care ofertantul/asocierea își demonstrează situaţia economică şi financiară invocând și susținerea acordată de către terț/terți, se solicită terțului/terților completarea DUAE. Referitor la modalitatea de îndeplinire a criteriilor privind situaţia economică şi financiară de către terțul/terții susținător/i, aceștia vor completa secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”. Se solicită ofertanților ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte angajamentul ferm al terțului susținător, împreună cu documente anexă la angajament, transmise acestora de către terț/terții sustinator/i, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele invocate. Entitatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului,

(b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se solicită ca operatorii economici ce depun ofertă să facă dovada experienței similare cu obiectul prezentei achiziții, prin raportare la produsele furnizate în ultimii 3 ani, având valoare cumulată de minimum 8 286 770,88 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte, care au avut ca obiect livrarea de produse „combustibili auto – benzină și motorină – prin intermediul cardurilor de credit”. Calculul perioadei se va efectua prin raportare inversă la data limită de depunere a ofertelor. În caz de decalare a termenului limită de depunere a ofertelor din anunțul de participare publicat inițial, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării prestării invocate ca experiență similară, în intervalul de timp nou rezultat. În conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic are dreptul să recurgă la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește demonstrarea situaţiei tehnice si profesionale.

Eventuele minimumeisen:

Operatorul economic va completa secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi certificate de bună execuție/documente emise sau contrasemnate de o autoritate/entitate ori de catre clientul privat beneficiar, urmează a fi prezentate, la solicitarea entitații contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autoritați/entitați contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul furnizării produselor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și daca au fost duse la bun sfârșit. Se acceptă și produse livrate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent. În cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizări, informații sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauza, cât și de la beneficiarii contractului ori autoritățile competente care pot furniza informații în acest sens. Pentru echivalență se va ține cont de cursul mediu anual RON/altă valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Pentru echivalentă se va ține cont de cursul mediu anual RON/altă valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. In cazul în care ofertantul/asocierea își demonstrează situaţia tehnica si profesionala invocând și susținerea acordată de către terț/terți, se solicită terțului/terților completarea DUAE. Referitor la modalitatea de îndeplinire a criteriilor privind situaţia tehnica si profesionala de către terțul/terții susținător/i, aceștia vor completa secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”. Se solicită ofertanților ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte angajamentul ferm al terțului susținător, împreună cu documente anexă la angajament, transmise acestora de către terț/terții sustinator/i, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele invocate. Entitatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului,

(b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Cuantum: 82 867,7 RON (adica 1 % din 8 286 770,88 RON – ce reprezinta valoarea celui mai mare contract subsecvent).

Data la care se va face echivalenta RON/valuta este de 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul de schimb stabilit de BNR pentru data respectiva.

Perioada de valabilitate 6 luni de la data limita de depunere a ofertelor.

Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul depunerii ofertei in asociere, garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii.

Modalitati de constituire:

— virament bancar in contul entității contractante: Cont RON: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias,

— instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile art. 42 din HG nr. 394/2016, actualizată.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada că: plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate In cazul instrumentului de garantare emis de o societate bancară, este recomandabil ca garantia de participare sa fie emisa de către o banca care sa aiba corespondent în România.

Dovada constituirii garantiei se va transmite in SEAP, odata cu oferta, in format electronic, cu semnatura electronică extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor.

10 % din pretul contractului subsecvent, fara TVA. Se constituie in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent. In cazul in care contractantul este o asociere de op. ec. instrumental de garantare trebuie sa fie emis in numele asocierii.

Modalități de constituire: prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o soc. de asigurări, în condiţiile legii, prevederile art. 42 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător. În cazul instrumentului de garantare emis de o instituţie de credit, este recomandabil ca garanția de bună execuție să fie emisă de către o instituţie de credit având corespondent în România. Entitatea contractantă va avea dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie entitatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. In cazul constituirii garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, nu trebuie sa fie emise conditii de asigurare suplimentare care exced conditiilor formulate in contractul incheiat si trebuie sa fie valabil si in vigoare indiferent de prevederile vreunei polite de asigurare. Angajamentul societatii de asigurare fata de achizitor va fi exclusiv in baza instrumentullui de garantare. Nerespectarea conditiilor mentionate vor duce la neacceptarea, de către achizitor a instrumentului de gararantare prezentat.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Solicitarile de clarificari se vor adresa de către operatorii economici interesați exclusiv in SEAP sectiunea „Intrebari”. Atragem atentia asupra faptului ca fisierele atasate la solicitarile de clarificari sunt vizibile tuturor operatorilor economici participanți. Recomandăm ca acestea să nu conțină date de identificare care pot dezvalui identitatea operatorilor economici solicitanti, in caz contrar isi asuma dezvaluirea identității. In cazul ofertei comune toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la sectiunile III.1.1.a), III.1.1.b), III.1.3.a), III.1.3.b) urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In cazul ofertei comune, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate a tuturor membrilor grupului. Cerinta privind standardele de asigurare a calitatii va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Ofertanții isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (oferta, raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronică extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic. Pentru persoana imputernicita sa semneze electronic documentele, se va depune in cadrul ofertei imputernicirea acordata in acest sens. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedură online se pot obtine la adresa www.e-licitație.ro. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de către operatorii economici interesati: se acceseaza si se completeaza DUAE format .xml disponibil in documentatia de atribuire, pentru acces utilizați https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Entitatea contractantă limiteaza informatiile solicitate la nivelul DUAE la o singură întrebare „da” sau „nu” – sectiunea A: „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”, din partea IV a DUAE, prin care ofertanții confirmă că îndeplinesc cerintele privind criteriile de selecție impuse prin documentația de atribuire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. – Direcția Juridică
Postadres: Piața C. I. Motaș nr. 1
Plaats: Mediaș
Postcode: 551018
Land: Roemenië
E-mail: juridic@transgaz.ro
Telefoon: +40 269803333
Fax: +40 269839029

Internetadres: www.transgaz.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019