Leveringen - 386196-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Mediaș: Uitrusting voor elektrisch lassen

2019/S 156-386196

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
Nationaal identificatienummer: RO13068733
Postadres: Str. Constantin Motaş nr. 1
Plaats: Mediaș
NUTS-code: RO126
Postcode: 551130
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alina Tudorache
E-mail: avram.luca@transgaz.ro, monica.petrescu@transgaz.ro, alina.tudorache@transgaz.ro
Telefoon: +40 269801523
Fax: +40 269844832

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.transgaz.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipament pentru sudare orbitală

Referentienummer: 39074/03.07.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42662100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Echipamente pentru sudare orbitala – 4 bucati.

Data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire este a 13-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice.

Termenul-limita în care entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, conform prevederilor art. 172 alin. (2), coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice, este: a 10-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 977 739.60 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.N.T.G.N. Transgaz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Echipamente pentru sudare orbitala – 4 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de garanție / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regaseasca în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, atât de către operatorii economici participanți la procedură, cât și de subcontractanți, după caz, cu informațiile aferente situației lor (ofertanți, subcontractanți, după caz). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

4) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele fizice/juridice străine ce doresc a participa la procedură vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței.

Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele:

1) Sterian Ion – director general;

2) Hategan Gheorghe – director general adjunct;

3) Tarsac Grigore – director general adjunct;

4) Lupean Marius Vasile – director economic;

5) Iancu Cristina – director Directia Juridica;

6) Moraras Dana – director adj. Directia Juridica;

7) Luca Bogdan Avram – director departament;

8) Petrescu Monica Alexandra – director direcție;

9) Cosma Florin – director departament;

10) Ilie Lata – director sucursala;

11) Deac Dorin – sef Serviciu Tehnic;

12) Tudorache Alina Timea – expert.

Modalitate de indeplinire: atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, vor depune, odată cu DUAE, declarația de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese.

În cazul ofertei comune: toți semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

În temeiul dispozițiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie să își demonstreze situația personală (forma de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic). În acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: operatorul economic va completa secțiunea Criterii de selecție din DUAE A. Indicație globală pentru toate criteriile de selecție.

Docum [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare. Ofertantul/asocierea poate apela la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială.

Eventuele minimumeisen:

În cazul in care ofertantul/asocierea apelează la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială, se solicită subcontractantului/subcontractanților completarea DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odată cu depunerea DUAE, se vor depune acordul/acordurile de subcontractare încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în ofertă cu precizarea procentului din contract ce urmează a fi subcontractat în baza respectivului acord. În conformitate cu prevederile art. 232 alin. (4) din Legea 99/2016, entitatea contractanta are obligația de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în oferta. Contractul/contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achiziție sectorială vor fi în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexa la contractul de achiziție sectorială. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanților propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Cuantum 29 777 RON. Valabilitate: 7 luni. Constituire: virament bancar in contul achiz. Cont RON: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias sau instrument de garantare (scrisoare de garantie bancara de participare/polita de asigurare) emis de o instituţie de credit/soc. de asigurări din România sau din alt stat din UE, prev. art. 42 alin. (3) şi (5) din HG 394/2016, actualiz, aplicându-se. In cazul unei asocieri, instrum. de garantare va fi emis in numele asocierii. In cazul in care GP este constituita prin instrument de garantare: emitentul se va angaja neconditionat si irevocabil sa plateasca, la prima cerere scrisa a achiz., valoarea instrumentului de garantare, in cond. art. 43 din HG 394/2016, actualiz. In cazul instrum. de garantare emis de o institutie de credit, atunci ii vor fi aplicabile URDG ICC Paris nr. 758. Scrisoarea de garantie bancara emisa de o instituţie de credit din afara Romaniei va fi confirmata de o institutie de credit din România. In cazul in care GP este emisa de o societate de asigurare sub forma unei polite de asigurare, atunci: achiz. își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare. Polița de asigurare va avea, la data prezentării, primele de asigurare plătite anticipat și integral, pentru 7 luni si societatea de asigurare va confima in scris indeplinirea acestei obligatii. Nu sunt acceptate sublimite si fransize. Dovada constituirii GP se incarca in SEAP, odata cu oferta, in format electronic, cu semnatura electronică extinsa a reprez. legal/împuternicit al op. ec., cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor.

Cuantum 10 % din pretul contractului, fara TVA. Se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. In cazul in care contractantul este o asociere, instrumentul de garantare trebuie sa fie emis in numele asocierii.

Constituire: virament bancar in contul bancar al achizitorului sau instrument de garantare (scrisoare de garantie bancara de buna executie/polita de asigurare de buna executie) emis de o instituţie de credit/societate de asigurări din România sau din alt stat din UE, în condiţiile legii, aplicându-se prev. art. 42 alin. (3) şi (5) din HG nr. 394/2016, actualizată. Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie (GBE), oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra GBE, entitatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării GBE, parţial sau total, contractantul are obligaţia, în max. 5 (cinci) zile lucrătoare de la data executarii, de a reîntregi garanţia raportat la restul rămas de executat. În cazul suplimentării valorii contractului, contractantul are obligația de a suplimenta valoarea GBE, în corelație cu noua valoare a contractului, in max. 5 zile lucrătoare de la data suplimentarii valorii contractului. Perioada de valabilitate a GBE se întinde pe toată durata de execuție a contractului. În cazul prelungirii duratei contractului, executantul va prelungi în mod corespunzător valabilitatea GBE pt a acoperi intreaga durata a contractului si va pune la dispozitia achizitorului originalul documentului de extindere a valabilitatii GBE in termen de max. 5 (cinci) zile de la data prelungirii duratei contractului.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut. În situația în care propunerile financiare depuse inițial sunt egale, entitatea contractantă va solicita ofertanților depunerea în SEAP a unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut. Solicitarile de clarificari se vor adresa de către operatorii economici interesați exclusiv in SEAP, sectiunea Intrebari. Atragem atentia asupra faptului ca fisierele atasate la solicitarile de clarificari sunt vizibile tuturor operatorilor economici participanți. Recomandăm ca acestea să nu conțină date de identificare care pot dezvalui identitatea operatorilor economici solicitanti, in caz contrar isi asuma dezvaluirea identității. Entitatea contractantă menţionează că va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in documentatia de atribuire. In cazul ofertei comune, toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la sectiunile III.1.1.a), III.1.1.b), III.1.3.a) urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I.

In cazul ofertei comune, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate a tuturor membrilor grupului. Ofertanții isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (oferta, raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronică extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic. Pentru persoana imputernicita sa semneze electronic documentele, se va depune in cadrul ofertei imputernicirea acordata in acest sens. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedură online se pot obtine la adresa www.e-licitație.ro

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de către operatorii economici interesati: a se vedea Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 8.4.2019. Entitatea contractantă limiteaza informatiile solicitate la nivelul DUAE la o singură întrebare: da sau nu – secțiunea Criterii de selecție din DUAE A. Indicație globală pentru toate criteriile de selecție, prin care ofertanții confirmă că îndeplinesc cerintele privind criteriile de selecție impuse prin documentația de atribuire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Direcția Juridică
Postadres: Piața C.I. Motaș nr. 1, județ Sibiu
Plaats: Mediaș
Postcode: 551018
Land: Roemenië
E-mail: cabinet@transgaz.ro
Telefoon: +40 269803333
Fax: +40 269839029

Internetadres: www.transgaz.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019