Leveringen - 386198-2019

Submission deadline has been amended by:  524295-2019
14/08/2019    S156

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Oleje smarowe i środki smarowe

2019/S 156-386198

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Holusza
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564941

Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zakupy.gkjsw.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy do KWK Pniówek olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Numer referencyjny: 83/P/DZZ/19
II.1.2)Główny kod CPV
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawy do KWK Pniówek olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 049 180.04 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dost. oleju spręż. Shell Corena S2/S3 R46 i R68 op. 20 l lub równ. zg. z DTR a. spręż. AST-75G (2009 r.) 75/AST/09/P, FECs-45 prod. MAS i z DTR s. śrub. Airpol 45G/N (3 poz.) w łącz. il. 2760 l

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211200 Oleje smarowe do sprężarek
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju sprężarkowego Shell Corena S2/S3 R46 i R68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR agregatu sprężarkowego AST-75G (2009 r.) 75/AST/09/P, FECs-45 prod. MAS Sp. z o.o. i z DTR sprężarki śrubowej Airpol 45G/N prod. Airpol Sp. z o.o. (3 pozycje) w łącznej ilości 2 760 l.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 608.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dost. oleju przekł. Shell Omala S2 G (GX) 220 lub równ. zg. z DTR hydr. p. przep. (s. HMD) prod. Abel Pump Technology i z DTR r. stoż.-walc. RK nr arch. 2463 prod. Ryfama (2 poz.) w łącz. il 13090 l.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211400 Oleje do kół zębatych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju przekładniowego Shell Omala S2 G (GX) 220 lub równoważnego zgodnego z DTR hydraulicznych pomp przeponowych (seria HMD) prod. Abel Pump Technology i z DTR reduktora stożkowo-walcowego RK nr arch. 2463 prod. Ryfama (2 pozycje) w łącznej ilości 13 090 l.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 113 077.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oleju przekł. Shell Omala S2 G (GX) 320 lub równ. zg. z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 i 22 (nr 5100026663) prod. JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. (2 pozycje) w łącznej ilości 16 553 l

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211400 Oleje do kół zębatych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju przekładniowego Shell Omala S2 G (GX) 320 lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 i 22 (nr 5100026663) prod. JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. (2 pozycje) w łącznej ilości 16 553 l.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 148 704.88 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oleju hydraulicznego Energol HLP-46 HM lub równoważnego zgodnego z DTR ciągnika podwieszanego typu KP-96 prod. Becker Warkop (2 pozycje) w łącznej ilości 57 056 l

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211610 Płyny do celów hydraulicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju hydraulicznego Energol HLP-46 HM lub równoważnego zgodnego z DTR ciągnika podwieszanego typu KP-96 prod. Becker Warkop (2 pozycje) w łącznej ilości 57 056 l.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 332 336.96 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oleju hydraulicznego Renolin VG-68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu górniczego KGE-710FM nr 293(373)D prod. Famur w ilości 85 320 l

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211610 Płyny do celów hydraulicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju hydraulicznego RENOLIN VG-68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu górniczego KGE-710FM nr 293(373)D prod. Famur w ilości 85 320 l.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 603 212.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dost. oleju przekł. SHELL OMALA S4 GX (GXV) 320 op. 20 l lub równ. zg. z DTR komb. chod. R-150 nr 29/18 (2018) prod. Famur oraz z DTR przekładni organu urab. FRG160B prod. Famur w ilości 1 000 l

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211400 Oleje do kół zębatych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju przekładniowego SHELL OMALA S4 GX (GXV) 320 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu chodnikowego R-150 nr 29/18 (2018) prod. Famur oraz z DTR przekładni organu urabiającego FRG160B prod. Famur w ilości 1 000 l.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 540.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oleju hydraulicznego Renolin VG-68 op. 20 l lub równow. zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 i 22 (nr 5100026663 i 5000041460) prod. JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w ilości 100 000 l

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211610 Płyny do celów hydraulicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju hydraulicznego RENOLIN VG-68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 i 22 (nr 5100026663 i 5000041460) prod. JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w ilości 100 000 l.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 707 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oleju siln. SAE 15W/40 API CI-4 MB 228.3, MAN M 3575, Volvo VDS-4.5. op. 5 l lub równ. zg. z DTR kolejki spągowej zębatej spal. typu KSZS-650/900/148 prod. Beker Warkop w ilości 13 000 l

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211100 Oleje silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju silnikowego SAE 15W/40 API CI-4 MB 228.3, MAN M 3575, Volvo VDS-4.5. op. 5 l lub równoważnego zgodnego z DTR kolejki spągowej zębatej spalinowej typu KSZS-650/900/148 prod. Beker Warkop w ilości 13 000 l.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 89 700.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej:

zadanie 1 – 2 500,00 PLN,

zadanie 2 – 9 500,00 PLN,

zadanie 3 – 12 400,00 PLN,

zadanie 4 – 27 700,00 PLN,

zadanie 5 – 50 300,00 PLN,

zadanie 6 – 2 200,00 PLN,

zadanie 7 – 59 000,00 PLN,

zadanie 8 – 7 500,00 PLN

nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,dostaw olejów hydraulicznych lub przekładniowych lub silnikowych lub sprężarkowych lub maszynowych o wartości co najmniej:

zadanie 1 – 14 900,00 PLN netto,

zadanie 2 – 57 000,00 PLN netto,

zadanie 3 – 74 400,00 PLN netto,

zadanie 4 – 166 200,00 PLN netto,

zadanie 5 – 301 700,00 PLN netto,

zadanie 6 – 13 000,00 PLN netto,

zadanie 7 – 354 000,00 PLN netto,

zadanie 8 – 45 000,00 PLN netto.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej.

2. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości:

zadanie 1 – 600,00 PLN,

zadanie 2 – 2 300,00 PLN,

zadanie 3 – 3 000,00 PLN,

zadanie 4 – 6 700,00 PLN,

zadanie 5 – 13 000,00 PLN,

zadanie 6 – 600,00 PLN,

zadanie 7 – 14 200,00 PLN,

zadanie 8 – 1 800,00 PLN.

2. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia, wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin zapłaty ceny wynosić będzie do 90 dni od daty przedstawienia faktury VAT zamawiającemu. Zapłata nastąpi przelewem z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi 1-etapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena jednostkowa netto lub całkowita cena netto za zadanie (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).

Szczegółowe inf. zawarte zostały w SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 191-432686
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/08/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019