Leveringen - 386200-2019

14/08/2019    S156

România-Mediaș: Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe

2019/S 156-386200

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș
Număr naţional de înregistrare: RO13068733
Adresă: Piața Constantin Moţaş nr. 1
Localitate: Mediaș
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551130
Țară: România
Persoană de contact: Mădălina Bordi
E-mail: avram.luca@transgaz.ro, monica.petrescu@transgaz.ro, madalina.bordi@transgaz.ro
Telefon: +40 269801564
Fax: +40 269844832
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.transgaz.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Producere, transport și distribuție de gaz și de energie termică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Materiale necesare execuției proiectelor de interconectare: „Reverse flow Isaccea”, „Reabilitare Nod Tehnologic Band”, „Realizare instalație reglare presiune gaze natu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 47310/08.08.2019
II.1.2)Cod CPV principal
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Materiale necesare execuției proiectelor de interconectare: „Reverse flow Isaccea”, „Reabilitare Nod Tehnologic Band”, „Realizare instalație reglare presiune gaze naturale în cadrul SRM Giurgiu”, „Montaj regulator de debit la SMG Negru Vodă 1” și „Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale cu Sistemul Internațional si reverse flow la Isaccea. Etapa 2 – Lucrări în Nod Tehnologic Șendreni existent”.

Data limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a a 8-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Termenul limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații sup [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 438 320.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Materiale necesare execuției proiectelor de interconectare: „Reverse flow Isaccea”, „Reabilitare Nod Tehnologic Band”, „Realizare instalație reglare presiune gaze naturale în cadrul SRM Giurgiu”, „Montaj regulator de debit la SMG Negru Vodă 1” și „Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale cu Sistemul Internațional si reverse flow la Isaccea. Etapa 2 – Lucrări în Nod Tehnologic Șendreni existent”.

Natura și cantitatea produselor se regăsesc în caietul de sarcini.

Valoarea estimată a achiziției: 3 698 600,50 RON fără TVA – 4 438 320 RON, fără TVA, unde:

— valoarea inferioară a achiziției, respectiv 3 698 600,50 RON fără TVA, reprezintă valoarea totală estimată a achiziției pentru cantitățile cuprinse în caietul de sarcini. Evaluarea propunerilor financiare in ceea ce priveste incadrarea in valoarea estmata a contractului se va realiza in raport cu valoarea inferioară, respectiv 3 698 600,50 RON fără TVA,

— valoarea superioară a achiziției reprezintă valoarea estimată pentru o eventuală suplimentare a contractului cu 20 % a cantității produselor printr-o clauză de revizuire stabilită în concordanță cu dispozițiile art. 236 din Legea nr. 99/2016.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de garanție / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

— Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, atât de către operatorii economici participanți la procedură, cât subcontractanții, după caz, cu informațiile aferente situației lor (ofertanți, subcontractanți, după caz). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

4) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele fizice/juridice străine, ce doresc să participe la procedură, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței,

— Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele:

Nr. crt., nume și prenume, funcție:

1) Sterian Ion – director general;

2) Hațegan Gheorghe – director general adjunct;

3) Târsac Grigore – director general adjunct;

4) Lupean Marius Vasile – director economic;

5) Luca Bogdan-Avram – director departament;

6) Tătaru Ion – director departament;

7) Petrescu Monica-Alexandra – director direcție;

8) Bordi Mădălina-Georgeta – expert;

9) Muntean Ionuț – inginer.

Modalitate de îndeplinire:

Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, vor depune, odată cu DUAE, declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese.

În cazul ofertei comune: toți semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus,

— În temeiul dispozițiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie să își demonstreze situația personală (forma de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic). În acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire:

Operatorul economic va completa secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare – Subcontractare. Ofertantul/asocierea poate apela la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

În cazul în care ofertantul/asocierea apelează la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială, se solicită subcontractantului/subcontractanților completarea DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odată cu depunerea DUAE se vor depune acordul/acordurile de subcontractare încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în ofertă cu precizarea procentului din contract ce urmează a fi subcontractat în baza respectivului acord. În conformitate cu prevederile art. 232 alin. (4) din Legea 99/2016, entitatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în oferta. Contractul/contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achiziție sectorială vor fi în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexa la contractul de achiziție sectorială. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantum 36 986 RON. Valabilitate: 7 luni. Constituire: virament bancar în contul achiz. Cont RON: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Mediaș sau instrument de garantare (scrisoare de garanție bancara de participare/poliță de asigurare) emis de o instituție de credit/soc. de asigurări din România sau din alt stat din UE, prev. art. 42 alin. (3) si (5) din HG 394/2016, actualiz, aplicându-se. în cazul unei asocieri, instrum de garantare va fi emis în numele asocierii. în cazul în care GP este constituita prin instrument de garantare: emitentul se va angaja necondiționat și irevocabil să plătească, la prima cerere scrisa a achiz., valoarea instrumentului de garantare în cond. art. 43 din HG 394/2016, actualiz. în cazul instrum. de garantare emis de o instituție de credit, atunci ii vor fi aplicabile URDG ICC Paris nr. 758. Scrisoarea de garanție bancara emisa de o instituţie de credit din afara României va fi confirmata de o instituție de credit din România. în cazul în care GP este emisa de o societate de asigurare sub forma unei polițe de asigurare, atunci: achiz. își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare. Polița de asigurare va avea, la data prezentării, primele de asigurare plătite anticipat și integral, pentru 7 luni și societatea de asigurare va confima în scris îndeplinirea acestei obligații. Nu sunt acceptate sublimite și franșize. Dovada constituirii GP se încarcă în SEAP, odată cu oferta, în format electronic, cu semnătură electronică extinsă a reprez. legal/împuternicit al op. ec., cel mai târziu la data si ora limită de depunere a ofertelor.

Cuantum 10 % din prețul contractului, fără TVA. Se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. în cazul în care contractantul este o asociere, instrumentul de garantare trebuie să fie emis în numele asocierii.

Constituire: virament bancar în contul bancar al achizitorului sau instrument de garantare (scrisoare de garanție bancara de buna execuție/polița de asigurare de buna execuție) emis de o instituție de credit/societate de asigurări din România sau din alt stat din UE, în condițiile legii, aplicându-se prev. art. 42 alin. (3) şi (5) din HG nr. 394/2016, actualizată. Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție (GBE), oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa să obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra GBE entitatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării GBE, parţial sau total, contractantul are obligaţia, în max. 5 (cinci) zile lucrătoare de la data executarii, de a reîntregi garanţia raportat la restul rămas de executat. În cazul suplimentării valorii contractului, contractantul are obligația de a suplimenta valoarea GBE, în corelație cu noua valoare a contractului, în max. 5 zile lucrătoare de la data suplimentarii valorii contractului. Perioada de valabilitate a GBE se întinde pe toată durata de execuție a contractului. În cazul prelungirii duratei contractului, executantul va prelungi în mod corespunzător valabilitatea GBE pt a acoperi intreaga durata a contractului și va pune la dispozitia achizitorului originalul documentului de extinderea valabilitatii GBE în termen de max. 5 (cinci) zile de la data prelungirii duratei contractului.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/08/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/02/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/08/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, contractual va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut. În situația în care propunerile financiare depuse inițial sunt egale, entitatea contractantă va solicita ofertanților depunerea în SEAP a unei noi propuneri financiare, iar contractual va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut.

Solicitările de clarificări se vor adresa de către operatorii economici interesați exclusiv în SEAP secțiunea „Întrebări”. Atragem atenția asupra faptului că fișierele atașate la solicitările de clarificări sunt vizibile tuturor operatorilor economici participanți. Recomandăm ca acestea să nu conțină date de identificare care pot dezvălui identitatea operatorilor economici solicitanți, în caz contrar își asuma dezvăluirea identității. Entitatea contractantă menționează că va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit în documentația de atribuire. în cazul ofertei comune toți semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la secțiunile III.1.1.a), III.1.1.b)III.1.3.a), urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In cazul ofertei comune, capacitatea tehnica și profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor cumulate a tuturor membrilor grupului. Ofertanții își asuma răspunderea exclusiva pentru legalitatea și autenticitatea ofertei încărcate în SEAP. Toate documentele depuse în SEAP (oferta, răspunsurile la solicitările de clarificări adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnătură electronică extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic. Pentru persoana împuternicită să semneze electronic documentele, se va depune în cadrul ofertei împuternicirea acordata în acest sens. Informațiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedură online se pot obține la adresa www.e-licitație.ro

Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesați: a se vedea Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 8.4.2019. Entitatea contractantă limitează informațiile solicitate la nivelul DUAE la o singură întrebare „da” sau „nu” – secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”, prin care ofertanții confirmă că îndeplinesc cerințele privind criteriile de selecție impuse prin documentația de atribuire.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. – Direcția Juridică
Adresă: Piața C. I. Moțaș nr. 1
Localitate: Mediaș
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: cabinet@transgaz.ro
Telefon: +40 269803333
Adresă internet: www.transgaz.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019