Leveringen - 386200-2019

14/08/2019    S156

Roemenië-Mediaș: Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen

2019/S 156-386200

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș
Nationaal identificatienummer: RO13068733
Postadres: Piața Constantin Moţaş nr. 1
Plaats: Mediaș
NUTS-code: RO126 Sibiu
Postcode: 551130
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mădălina Bordi
E-mail: avram.luca@transgaz.ro, monica.petrescu@transgaz.ro, madalina.bordi@transgaz.ro
Telefoon: +40 269801564
Fax: +40 269844832
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.transgaz.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Materiale necesare execuției proiectelor de interconectare: „Reverse flow Isaccea”, „Reabilitare Nod Tehnologic Band”, „Realizare instalație reglare presiune gaze natu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 47310/08.08.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 438 320.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126 Sibiu
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019