Leveringen - 386201-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Poitiers: Diverse zakelijke en andere diensten

2019/S 156-386201

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sergies SAEML
Postadres: 78 avenue Jacques Cœur
Plaats: Poitiers
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 86068
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. le président du directoire
E-mail: elisabeth.fraudeau@soregies.fr
Telefoon: +33 549447993
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sergies.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr/
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Photovoltaïque

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et installation de centrales photovoltaïques au sol de moins de 250 kWc

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché sera passé jusqu’au 31.12.2021 et sera éventuellement renouvelable pour 1 an. Un courrier sera adressé au titulaire, 3 mois avant chaque échéance du contrat.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019