Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 386201-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Poitiers: Diverse zakelijke en andere diensten

2019/S 156-386201

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sergies SAEML
Postadres: 78 avenue Jacques Cœur
Plaats: Poitiers
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 86068
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. le président du directoire
E-mail: elisabeth.fraudeau@soregies.fr
Telefoon: +33 549447993
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sergies.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr/
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Photovoltaïque

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et installation de centrales photovoltaïques au sol de moins de 250 kWc

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché sera passé jusqu’au 31.12.2021 et sera éventuellement renouvelable pour 1 an. Un courrier sera adressé au titulaire, 3 mois avant chaque échéance du contrat.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019