Leveringen - 386202-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Sömmerda: Bussen met verlaagde vloer

2019/S 156-386202

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda mbH
Postadres: Am Unterwege 19
Plaats: Sömmerda
NUTS-code: DEG0D Sömmerda
Postcode: 99610
Land: Duitsland
E-mail: vwg@linienverkehr.de
Telefoon: +49 36343722020
Fax: +49 363437220200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.linienverkehr.soemmerda.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/2128229/zustellweg-auswaehlen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: ING-büro dr.büchner
Postadres: Kittel 1
Plaats: Hörsel OT Mechterstädt
NUTS-code: DEG0C Gotha
Postcode: 99880
Land: Duitsland
Contactpersoon: Dr. Gerald Büchner
E-mail: gerald.buechner@gmail.com
Telefoon: +49 3622906697
Fax: +49 3622906696

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ing.buechner.de

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Standard-Niederflur- Linienbus

Referentienummer: Bü/03/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121400 Bussen met verlaagde vloer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung eines Niederflur- Linienomnibusses.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0D Sömmerda
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sömmerda

Deutschland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Es ist ein Niederflur-LE-Linienomnibus zu liefern, Länge ca. 12 m.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kraftstoffverbrauch nach Sort 2 / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Fuhrparkkompatibilität / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Verfügbarkeit / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Eintragung in einem Handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft,

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Referenzen zu gelieferten NF/LE-Bussen

Eventuele minimumeisen:

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Gewährleistungsbürgschaft

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

30 Tage nach Lieferung

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

GmbH; AG

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer beim Thüringer Lasndesverwaltungsamt
Postadres: Jorge-Semprun-Platz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telefoon: +49 361573321254
Fax: +49 361573321059

Internetadres: www.thueringen.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019