Leveringen - 386205-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Nederland-Haarlem: Stroomverdelingskabels

2019/S 156-386205

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NedTrain BV
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Postbus 1008
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL
Postcode: 2001 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan van Overbeek
E-mail: procurementsupport@ns.nl
Telefoon: +31 886713164

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://WWW.NEDTRAIN.NL

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Qualification System Cables

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31320000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Description of the works, services or goods to be procured through the qualification system:

NedTrain intents to do a renewal of the qualification system and for an undetermined period with suppliers able to deliver, engineer and/or install wire harnesses and/or for engineering, testing and delivery of HV cable for NedTrain intents to do a renewal of the qualification system and for an undetermined period with suppliers able to deliver, engineer and/or install wire harnesses for rolling stock refurbishment and overhaul projects. With this qualification system the selected suppliers will be classified in 4 (four) different profiles according to their experience and capability. The renewal is for reasons that NedTrain, for example refurbishes double-deck passenger coaches type VIRM series production from the end of 2013, of which the existing cabling will be replaced, in part or full, as well as new cabling is required for more systems and functionality (like air conditioning, close...).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31300000
31321200
31321300
51900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

See request for information.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Award criteria / Weging: geen
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A new qualification has been started with TN reference 146720.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019