Leveringen - 386208-2019

14/08/2019    S156

Nederland-Haarlem: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2019/S 156-386208

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NedTrain B.V.
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Oudeweg 6
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2031 CC
Land: Nederland
Contactpersoon: Paul van der Loos
E-mail: Paul.vanderloos@nedtrain.nl
Telefoon: +31 611192811
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nedtrain.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Door Leaves VIRMm-1

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

NedTrain wishes to replace the existing door panels/leaves in the VIRMm-1 series rolling stock. NedTrain intends to conclude a framework agreement within a period of 2 to 3 months, with one (1) supplier for a period of five (5) years with the option to extend the agreement with two (2) times two (2) years. NedTrainwill refurbish coaches of type VIRMm-1 used by our customer NS and intends to conclude an agreement with a supplier of door panels/leaves. A contract includes, but is not limited to, the manufacturing and delivery (incl. spare parts) of door panels/leaves in the VIRMm-1 series rolling stock. The project covers approximately 416 coaches which are used as 4-car and 6-car train sets. We refer to the selection document (Request for infrmation) for further details.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL324 Agglomeratie Haarlem
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlem.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Approximately 2 300 door leaves.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Spare parts and the extension of the Agreement for a period of 2 times 2 years.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2014/S 239-421322
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Door Leaves VIRMm-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2013
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ultimate Europe GmbH
Postadres: Industriestraße 3
Plaats: Amstetten
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 300
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019