Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 386208-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Nederland-Haarlem: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2019/S 156-386208

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NedTrain B.V.
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Oudeweg 6
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL
Postcode: 2031 CC
Land: Nederland
Contactpersoon: Paul van der Loos
E-mail: Paul.vanderloos@nedtrain.nl
Telefoon: +31 611192811

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nedtrain.nl

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Door Leaves VIRMm-1

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL324

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2014/S 239-421322

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Door Leaves VIRMm-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2013
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ultimate Europe GmbH
Postadres: Industriestraße 3
Plaats: Amstetten
NUTS-code: 00
Postcode: 300
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019