Leveringen - 386208-2019

14/08/2019    S156

Nederland-Haarlem: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2019/S 156-386208

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NedTrain B.V.
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Oudeweg 6
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2031 CC
Land: Nederland
Contactpersoon: Paul van der Loos
E-mail: Paul.vanderloos@nedtrain.nl
Telefoon: +31 611192811
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nedtrain.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Door Leaves VIRMm-1

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL324 Agglomeratie Haarlem

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2014/S 239-421322

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Door Leaves VIRMm-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2013
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ultimate Europe GmbH
Postadres: Industriestraße 3
Plaats: Amstetten
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 300
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019