Leveringen - 386210-2019

14/08/2019    S156

Denemarken-Viborg: Gaspijpleidingen

2019/S 156-386210

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GasNet Service A/S
Nationaal identificatienummer: 40318941
Postadres: Vognmagervej 14
Plaats: Viborg
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: udbud@gasnet.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gasnet.dk
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af aftale for indkøb af stikopføringer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44161100 Gaspijpleidingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163000 Pijpen en fittings
44163100 Pijpen
44164310 Buizen en fittings
44167000 Diverse pijpfittingen
44167300 Bochtstukken, T-stukken en fittingen voor pijpen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 088-212109

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Udbud af rammeaftale for indkøb af stikopføringer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019